Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

 

 

Program profilaktyczno-wychowawczy

Zespołu Szkół Geodezyjno- Drogowych

Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu

 

 

1.Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Zespole Szkół Geodezyjno- Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania, wewnątrzszkolnym systemem doradztwa zawodowego. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju do pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanego w poprzednich latach,
 • wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),
 • uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły ( poradnie psychologiczno-pedagogiczne, policja, centrum pomocy rodzinie, służba celna)
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.
 1. Misja

Kto liczy na tygodnie, ten sieje trawę,
Kto liczy na lata, sadzi drzewa,
Ale kto liczy na stulecia,
Ten wychowuje i kształci dzieci

Witold Zglenicki

 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom.  Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery proce- su nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników . Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia, w tym również zawodowego poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, kształtowanie umiejętności zawodowych  Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 

 1. Wartości wybranie przez społeczność szkolną.

Stawiamy sobie następujące zadania:

 • Wychowujemy w oparciu o uniwersalne wartości etyczne i moralne, zakorzenione w kulturze europejskiej, w tym wartości narodowe i tradycje regonu wielkopolskiego.
 • Tworzymy partnerską i bezpieczną atmosferę wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły opartej na bazie wzajemnej akceptacji, szacunku, współpracy i wzajemnej pomocy.
 • Rozwijamy zainteresowania uczniów, wzmacniamy poczucie własnej wartości poprzez różnorodne formy nauczania i spędzania czasu wolnego.
 • Kształtujemy poczucie odpowiedzialności za własne czyny i decyzje.
 • Promujemy zdrowy styl życia poprzez, profilaktykę, zajęcia sportowe, zajęcia pozalekcyjne.
 • Podejmujemy działania na rzecz ochrony środowiska.
 • Promujemy doradztwo zawodowe rozumiane jako proces ciągły zmienny, trwający przez całe aktywne życie człowieka.
 • Tworzymy szkołę bezpieczną, przyjazną, wolną od agresji, przemocy, oraz uzależnień.
 • Uczymy tolerancji, wrażliwości, otwartości, asertywności, aktywności w życiu  kulturalnym i społecznym.
 1. Diagnoza potrzeb i problemów w środowisku szkolnym.

 

W skład ZSGD Poznaniu wchodzą następujące szkoły:

 • Liceum Ogólnokształcące o Profilu Sportowym
 • Technikum Budowy Dróg
 • Technikum Pojazdów Samochodowych
 • Technikum Geodezyjne
 • Technikum Geologiczne
 • Szkoła Branżowa I Stopnia , kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, kierowca – mechanik pojazdów samochodowych.

ZSGD jest dużą placówką w której kształcą się uczniowie różnych typów szkół i zadów. Może to nieść za sobą obawę o anonimowość uczniów, trudności w zadbaniu o bezpieczeństwo i brak zaangażowania wszystkich uczniów w życie szkoły.

Zagadnienia profilaktyczno- wychowawcze zostały określone na podstawie diagnozy. środowisko zostało zdiagnozowane za pomocą: ankiet (bezpieczeństwo, uzależnienia), obserwacji, rozmów z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy należy nadal:

 • Kształcić tolerancję i przyjazne relacje między uczniami. Podkreślać wagę zasad i norm społecznych oraz uwrażliwiać na potrzeby innych ludzi.
 • Dostarczać uczniom wiedzy o szkodliwości używek: palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze).
 • Dostarczać wiedzy na temat mechanizmów uzależnień: (fizycznych, psychicznych i środowiskowych).
 • Prowadzić działania z zakresu cyberprzemocy, zagrożeń płynących z Internetu (uzależnienie, udostępnianie danych, kradzież danych, spotkania z nieznajomymi).

 należy wykształcać wśród uczniów umiejętność asertywności oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji oraz odpowiedzialności za ich skutki.

 • Zwracać uwagę na bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią.
 • Uczyć porozumiewania się miedzy ludźmi, rozwiązywania konfliktów i współpracy w grupie.
 • Promować zdrowy tryb życia: aktywność sportową,  właściwe odżywienie, radzenie sobie ze stresem, ustalanie priorytetów celów.
 • Wykształcać wśród uczniów umiejętność asertywności oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji oraz odpowiedzialności za ich skutki
 • Należy edukować nauczycieli i rodziców pod kątem rozpoznawania nowych zagrożeń społecznych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
 • Przygotowywać młodzież do dorosłego życia, w tym roli pracownika, pracodawcy, przedsiębiorcy.

 

 1. Akty prawne.

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Š Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 3). Š
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018 r., poz. 467).
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/20
 • Statut Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu.

 

 

 

 1. Cel ogólny i cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego.

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 • przygotowanie ucznia do świadomego wejścia na rynek pracy oraz wybrania ścieżki dalszego kształcenia

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków psychotropowych w tym nowych substancji psychoaktywnych, takich jak dopalacze, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • zdobyciu wiedzy i umiejętności poruszania się na rynku pracy i zaplanowania własnej kariery zawodowej,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków psychoaktywnych, w tym nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy z Policją, Służbą Celną w sytuacjach zagrożenia narkomanią.
 • Informowanie uczniów i ich rodziców o instytucjach rynku pracy wspierających planowanie i rozwój kariery zawodowej z uwzględnieniem prognozy rozwoju gospodarczego i zapotrzebowania na rynku pracy

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie, internacie)
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • przygotowanie ucznia do świadomego wejścia na rynek pracy oraz wyboru ścieżki dalszego kształcenia,
 • wspomaganie uczniów w opracowaniu indywidualnych planów kariery

 

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

 1. Struktura oddziaływań wychowawczych

Dyrektor szkoły:

 

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

Rada pedagogiczna:

 

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców, opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

Nauczyciele:

 

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

Wychowawcy klas:

 

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego potrzeby uczniów, przygotowują sprawozdanie realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami, współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, dbają o dobre relacje uczniów w klasie, podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych, współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

 

Pedagog szkolny/psycholog:

 

 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 

Rodzice:

 

 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

Samorząd Uczniowski:

 

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną, prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów, reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 1. Sylwetka absolwenta szkoły.

 

Absolwent ZSGD to młody  obywatel Polski i Europy XXI w, człowiek świadomy własnej wyjątkowości i drzemiących w nim potencjału i możliwości.

 • Jest świadomy swych korzeni: ma ugruntowane poczucie tożsamości narodowej, wywodzące się z tożsamości regionalnej, na gruncie miłości do małej ojczyzny rozwija tożsamość europejską,  szanuje swoich przodków, ma szacunek dla przyrody i świadomości, ze jest jej częścią.
 • Twórczo przekształca rzeczywistość: jest przedsiębiorczy, podejmuje wyzwania, inicjuje kreatywne przemiany,  potrafi kierować swoim rozwojem,  dąży do samodoskonalenia,  stosuje najnowsze zdobycze rewolucji technologicznej,  osiąga cel na drodze , prawdy i piękna.
 • Cechuje go tolerancja i otwartość na innych: uznaje wszelką odmienność, posiada umiejętność prowadzenia dialogu,  skutecznie komunikuje się z otoczeniem, potrafi negocjować i pracować w zespole, podejmuje decyzje grupowe,  twórczo rozwiązuje konflikty,  cechuje go duży stopień odpowiedzialności za innych i za siebie,  zna swoje prawa i obowiązki.
 • Jest wyposażony we wszechstronną wiedzę o sobie i świecie: potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i samodzielnie selekcjonować informacje, jest świadomym użytkownikiem kultury, cechuje go dociekliwość poznawcza, zachowuje obiektywizm, zna swoje mocne i słabe strony.
 • Prowadzi zdrowy tryb życia: jest wyposażony w podstawową wiedzę o uzależnieniach różnego typu i potrafi świadomie ich unikać,  rozumie potrzebę higienicznego trybu życia, zna sposoby radzenia sobie ze stresem,  świadomie kieruje swoją seksualnością, świadomie kształtuje swój charakter, potrafi rozpoznawać i radzić sobie z emocjami i negatywnymi uczuciami.
 • Jest przygotowany do aktywności na rynku pracy, jest przygotowany do trafnego wyboru zawodu, drogi dalszego kształcenia, jest przygotowany do roli pracownika, ma potrzebę nieustannego rozwoju i doskonalenia zawodowego, jest elastyczny, reaguje na dynamikę zmiany rynku pracy, rozumie konieczność ciągłego doskonalenia warsztatu swojej pracy.

 

 1. Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły i placówki.

Treści wychowawczo-profilaktyczne:

 • strefa fizyczna (zdrowie- edukacja zdrowotna)
 • strefa psychologiczna (bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykownych
 • strefa społeczna (relacje- kształtowanie postaw społecznych)
 • strefa aksjologiczna ( kultura- wartości, normy, wzory zachowań)

 

 

 

Treści i zadania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego w ZSGD zgodnie z obszarami.

Obszar

Zadania i sposób ich realizacji

Osoby odpowiedzialne

SFERA FIZYCZNA

Zdrowie - edukacja zdrowotna

 

Działania promujące zdrowie.

Rozwijanie właściwej po­stawy wobec zdrowia i ży­cia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej . Organizowanie imprez sportowych, gier i zabaw ruchowych. Obchody dni sportu. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, organizacja wycieczek nastawionych na aktywność.

 

Propagowanie zdrowego trybu życia. Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą. Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej.

 

Zasady zdrowego odżywiania się. Profilaktyka zaburzeń żywieniowych, promocja zdrowego odżywiania i zbilansowanej diety. Informacje na temat skutków niewłaściwego odżywiania w tym chorób cywilizacyjnych. Rozmowy na ten temat z uczniami w ramach  lekcji wychowawczych, oraz lekcji biologii, chemii. Dbałość o asortyment szkolnego bufetu.

 

Zapewnienie uczniom dobrych warunków socjalnych do nauki i wypoczynku w Internatach. Dbałość o bezpieczeństwo. Umożliwienie uczniom warunków do higienicznego wypoczynku i nauki. Zbilansowane i smaczne posiłki zgodne z zaleceniami dietetycznymi w tym diety sportowej.

 

Kształtowanie umiejętno­ści świadomego wyzna­czania sobie konkretnych celów.

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań. Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału. Kształtowanie świado­mości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

 

 

Wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele biologii, pedagog.

Specjaliści( higienistki szkolne).

 

 

 

 

 

 

 

Higienistki szkolne, nauczyciele biologii, chemii, wychowawcy, pedagog, psycholog.

Dyrekcja.

 

 

 

 

Kierownik i wychowawcy internatu.

 

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pedagog, psycholog, specjaliści, higienistki szkolne

SFERA  PSYCHICZNA

Bezpieczeństwo – profi­laktyka zachowań ryzy­kownych (problemowych)

 

Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole regulaminami. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Regulaminem Oceniania, Przedmiotowymi Zasadami Oceniania i procedurami obowiązującymi w szkole. Organizowanie spotkań ze specjalistami w celu zaznajomienia uczniów z prawem oraz skutkami jego naruszania. Konsekwentne reagowanie na przejawy agresji i niewłaściwego zachowania.

 

Informowanie rodziców o rodzajach i formach pomocy proponowanych przez instytucje wspierające szkołę. Omawianie na spotkaniach  spotkań dla rodziców problemów i zagrożeń współczesnej młodzieży. Kierowanie uczniów na badania do PPP. Zapewnienie pomocy w nauce (zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów, rewalidacyjne, specjalistyczne). Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w kołach zainteresowań oraz organizacjach działających na terenie szkoły.

Bezpieczeństwo w szkole i po za szkołą. Procedury postępowania w różnych sytuacjach. Wdrażanie i przestrzeganie przepisów BHP . Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych, wycieczek, wyjść poza teren szkoły, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku. Dyżury nauczycielskie. Bezpieczne spędzanie ferii zimowych  oraz wakacji, - pogadanki, metody aktywne, dyskusje, codzienne rozmowy.

 

Szkoła wolna od środków psychoaktywnych i innych substancji uzależniających. Pogadanki, rozmowy z uczniami na temat skutków dla zdrowia fizycznego, psychicznego i relacji społecznych używania substancji psychoaktywnych. Omówienie z uczniami i rodzicami zagrożeń wynikających ze stosowania dopalaczy. Pogadanki na temat szkodliwości palenia i nadużywania alkoholu. Interwencje służby celnej, testy na obecność substancji psychoaktywnych. Spotkania z policją.

 

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez kontrolowanie monitoringu. Analiza monitoringu. Rozmowy z uczniami i rodzicami.

 

Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną szkoły. Znajomość „ciągów komunikacyjnych” i dróg ewakuacji na terenie szkoły. Znajomość regulaminów obowiązujących na basenie. Omawianie zasad bezpiecznego spędzania przerw, zachowania się w trakcie lekcji i imprez szkolnych. Próbny alarm przeciwpożarowy.

 

Ochrona uczniów przed uzależnieniem od cyberprzestrzeni. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzysty­wania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyj­no-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpie­czeństw wynikających z anonimowości kontaktów.

 

Udzielanie pierwszej pomocy. Zabezpieczenie ucznia przed nieszczęśliwymi wypadkami –    realizacja treści związanych z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Coroczne Zawody w Udzielaniu I Pomocy.

 

 

Działalność opiekuńcza szkoły. Realizacja przez szkołę zaleceń zawartych 

w orzeczeniach i opiniach PPP. Dostosowanie procesu dydaktycznego do zaleceń PPP. Orientacja w sytuacji materialnej rodzin uczniów, konsultowanie z pracownikami socjalnymi CPR. Integracja zespołów klasowych.

 

 

 

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, rodzice, policja, służba celna

 

 

 

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog.

 

 

 

 

Nauczyciel BHP, nauczyciele, kierownik internatu, warsztatów szkolnych, nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy

 

 

Wychowawcy, rodzice, higienistki szkolne, pedagog, psycholog, policja, służba celna

 

 

 

 

Dyrekcja, nauczyciele , policja

 

 

 

Dyrekcja, nauczyciel BHP, straż pożarna

 

 

 

 

Nauczyciele informatyki, psycholog, pedagog

 

 

 

 

Higienistki szkolne. Nauczyciele, dyrekcja, nauczyciel BHP, nauczyciel EDB, Wielkopolskie Centrum Medyczne.

 

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog, nauczyciele

SFERA   SPOŁECZNA

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

 

Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju. Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi.  Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów. Tematyka lekcji wychowawczych.

 

Kształtowanie umiejętno­ści właściwej komunika­cji, stanowiącej podstawę współdziałania. Kształtowanie umiejętno­ści asertywnego wyraża­nia własnych potrzeb. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.  Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób. Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji. Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

 

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, budowanie współpracy w zespole. Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów roz­wiązywania problemów, na nową wiedzę. Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób społecznych Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji

z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi,

z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działania (wycieczki, zabawy, projekty).

Udział w akcjach charytatywnych. Działalność kulturalno- wychowawcza internatu szkolnego.

 

Kształtowanie przyjaznych relacji międzyludzkich. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działania (wycieczki, zabawy, projekty). Integracja społeczności szkolnej, inicjatywy podejmowane przez Samorząd Uczniowski:

Dzień Tygrysa-zabawa integracyjna klas I, wolontariat, wybory do Samorządu Uczniowskiego.

 

 

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i roli pracownika, zajęć z doradztwa zawodowego, oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej. Przekazywanie informacji o rynku pracy, zawodach, możliwościach kształcenia. Zajęcia w ramach przedmiotów zawodowych i warsztatów szkolnych. Organizacja praktyk uczniowskich i staży. Udział w projektach finansowanych przez Unie Europejską np.: „Kwalifikacje zawodowe, kluczem do sukcesu’’, Erasmus +. Omawianie treści z zakresu doradztwa zawodowego na pozostałych lekcjach ogólnokształcących. Udział w Targach Edukacyjnych, Dniach Zawodowców, spotkania z pracodawcami. Spotkania informacyjne na temat rynku pracy i możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego klas programowo najstarszych z Centrum Doradztwa zawodowego dla Młodzieży.

Program klasy o profilu sportowej, udział w reprezentacji szkolnej, promowanie zawodów związanych ze sportem i kultura fizyczną.

 

Program i ceremoniał klasy wojskowej, promowanie zawodów mundurowych.

Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog, Samorząd Uczniowski, rodzice

 

 

 

 

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog, Samorząd Uczniowski, rodzice

 

 

 

 

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog, Samorząd Uczniowski, rodzice, nauczyciel kompetencji społecznych , wychowawcy internatu

 

 

 

 

 

Pedagog, psycholog, Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, specjaliści, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów zawodowych, pozostali nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenerzy i nauczyciele wychowania fizycznego.

 

Wychowawcy klas wojskowych, nauczyciel EDB, współpraca ze specjalistami ( żołnierzami, instruktorami, organizacjami)

SFERA AKSJOLOGICZNA

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

 

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodo­wego.

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości:

 - Kształtowanie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, polskiej

i europejskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

- Kształtowanie postaw patriotycznych i więzi z własnym regionem.

Kształtowanie polskich tradycji, kultywowanie obyczajów. Tworzenie gazetek okolicznościowych, akademii rocznicowych, imprez ogólnoszkolnych i miejskich. Lekcje muzealne, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami samorządu lokalnego. Organizowanie i udział uczniów w uroczystościach rocznicowych. Organizowanie klasowych spotkań  okolicznościowych. Poszerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej.

 

Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji

i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji.

Określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzin­nym, szkolnym i lokalnym. Uczestniczenie

w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność.

.Działalność artystyczna szkolnego teatru „Iskra”

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród uczniów.

Gromadzenie księgozbioru bibliotecznego. Promowanie wydarzeń artystycznych. Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem: rozmowy o książkach, udzielanie porad w wyborach czytelniczych, gry literackie, konkursy, wystawy, recenzje książek. Zachęcanie rodziców, uczniów i pracowników szkoły do akcji „Narodowe czytanie”. Lekcje biblioteczne.

 

 

100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Uroczyste akademie, przypomnienie o znaczeniu Powstania Wielkopolskiego w tradycji Poznania i Wielkopolski. Udział w konkursach, ceremoniał klasy o profilu wojskowym.

 

Obchody 100- lecia szkoły. Monografia placówki, spotkanie absolwentów, uroczysta akademia, imprezy towarzyszące. Promowanie wydarzeń rocznicowych w mediach i środowisku lokalnym.

 

Noc Muzeów. Coroczna prezentacja zasobów Muzeum  Instrumentów Geodezyjnych, pod patronatem Estrady Poznańskiej, wpisująca się w ofertę kulturalną Miasta Poznania. Promocja szkoły i dziedzictwa kulturalnego, współpraca ze środowiskiem lokalnym. Turniej Tenisa stołowego im. Andrzeja Witkowskiego.

 

Wychowawcy, nauczyciele historii: WOS, WOK, EDB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice, nauczyciele, wychowawcy

 

 

 

Opiekun grupy teatralnej.

 

 

 

Nauczyciele biblioteki

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja nauczyciele historii, współpraca z 19 Samodzielnym Pułkiem Geograficznym

 

 

Dyrekcja. Wyznaczeni nauczyciele

 

 

Pedagog, nauczyciele historii, przedmiotów geodezyjnych.

 

 

 

 

 

 1. Ceremoniał i tradycje szkolne.

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego posiada własne tradycje i obyczaje, wykształtowane w 100 letniej tradycji placówki. Zmieniały się one na przestrzeni lat, dostosowując do wymogów czasów i oczekiwań odbiorców. Kultywowanie tradycji i obyczajów niewątpliwie przyczynia się do integrowania uczniów oraz całej społeczności szkolnej. Wyzwalając również wiele cennych inicjatyw podczas realizacji zadań związanych ze stałymi uroczystościami  o charakterze wychowawczym,  kulturalnym i patriotycznym.

Należą do nich:

 • Inauguracja roku szkolnego.
 • Obchody 100 - lecia ZSGD
 • Zakończenie roku szkolnego, połączone z promocją osiągnięć edukacyjnych, sportowych i innych wśród społeczności szkolnej.
 • „Dzień Tygrysa”- czyli integracja klas pierwszych.
 • Obchody Święta Edukacji Narodowej
 • Obchody Święta Niepodległości.
 • Obchody Święta Patrona szkoły.
 • Koncert Charytatywny.
 • Zaprzysiężenie klas I o profilu wojskowym na stopień kadeta.
 • Obchody Święta Konstytucji 3 Maja.
 • Noc Muzeum.

 

 1. Tryb postępowania w trudnych sytuacjach.

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów, powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkole działaniach. Osoba odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest Dyrektor Szkoły. Osoba odpowiedzialną za monitorowanie  respektowania praw ucznia jest Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

Procedury dotyczące następujących sytuacji stanowią  odrębne dokumenty, rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

 • Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole.

w tym:

 • zagrożenia zewnętrzne (np. ewakuacja podczas lekcji i przerwy, podłożenie ładunku wybuchowego, wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły);
 • zagrożenia wewnętrzne (np. procedura postępowania w przypadku wystąpienia agresywnych zachowań w szkole, na wypadek znalezienia substancji psychoaktywnych, na wypadek kradzieży lub wymuszenia, na wypadek wystąpienia przypadków pedofili w szkole, na wypadek występowania prostytucji w szkole; w sytuacji wypadku ucznia; popełnienia czynu karalnego przez ucznia;

 

 • Procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego.

Zagrożenia i zalecenia  działania profilaktycznego rekomendowane przez MEN zawierają również zagadnienia:

 • Profilaktyki zagrożeń fizycznych i zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole.
 • Profilaktyki cyberzagrożeń i bezpieczeństwo cyfrowe w szkole.

 

 1. Ewaluacja.

Celem ewaluacji będzie określenie efektywności działań Programu.  Efekty realizacji  zostaną ocenione na podstawie:

 • Opinii uczniów i ich rodziców na temat podejmowanych działań profilaktycznych( rozmowa, wywiad)
 • Uwag nauczycieli dotyczących realizacji programu.
 • Analizie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów szkoły(ankieta).
 • Analizie dokumentacji ( protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, wpisy do dziennika)
 • Obserwacje zachowań uczniów.
 • Rozmowy z nauczycielami, rodzicami, wychowawcami.

 

Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta.   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta. Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech