Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

 

 

 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY SPORTOWEJ:

I termin 7.07.2020r. godz.: 12:00   sala gimnastyczna Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych

II termin 14.07.2020r. godz.: 12:00   sala gimnastyczna Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych

 

 WAŻNE!!!  wniosek o przyjęcie do klasy sportowej należy złożyć od 15 czerwca do 22 czerwca

 

 

TERMINY REKRUTACJI

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły - wnioski wypełniamy elektronicznie na stronie NABÓR, która będzie aktywna w terminach podanych przez MEN
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

 

wnioski wypełniamy elektronicznie na stronie NABÓR, która będzie  aktywna w terminach podanych przez MEN  - https://nabor.pcss.pl/poznan/

 

Ze względu na stan epidemicznym wnioski można składać:

1) Przez SYSTEM NABÓR (szczegółowa instrukcja znajduje się w zakładce DOKUMENTY)

2) Listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)

3) Dostarczając do skrzynki podawczej wystawionej w szkole pierwszego wyboru  

 poniżej załącznik z wytycznymi jak przesłać wniosek online

 

 

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

 

 Szkoła będzie wydawać skierowanie na badanie lekarskie kandydatom do klas technikum oraz szkoły branżowej w chwili dostarczenia do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

 

Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie https://nabor.pcss.pl w Zakładce DOKUMENTY).

Wt26maj202006:27

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26.06.2020


wg planu:

8:30 - 1LA , 1LAP , 1LBP , 2LA , 2A , 3A

9:15 - 1GAP , 1GWP , 1TSP , 1GEDP , 1AP , 1A

10:00 - 1GA , 1GB , 1GW , 1GED , 1TS

10:45 - 2GA , 3GA , 3GW , 2TS , 2GD , 3DS

11:30 - 7G  , 1G  , 2G  , 1GAP  , 1GBP - GORTAT

 

ZAPRASZAMY 

 

Pt24kwiecień202010:35

 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY SPORTOWEJ:

I termin 7.07.2020r. godz.: 12:00   sala gimnastyczna Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych

II termin 14.07.2020r. godz.: 12:00   sala gimnastyczna Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych

 

 Rekrutacja do klasy sportowej odbywa się w formie elektronicznej NABÓR , daty i pełne info w zakładce nabór 2020/2021

 Ze względu na stan epidemicznym wnioski można składać:

1) Przez SYSTEM NABÓR (szczegółowa instrukcja znajduje się w zakładce DOKUMENTY)

2) Listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)

3) Dostarczając do skrzynki podawczej wystawionej w szkole pierwszego wyboru

poniżej plik z informacją jak poprawnie złożyć wnioski online 

 

wnioski wypełniamy elektronicznie na stronie NABÓR, która będzie  aktywna w terminach podanych przez MEN  - https://nabor.pcss.pl/poznan/

 

WAŻNE!!!  wniosek o przyjęcie do klasy sportowej należy złożyć od 15 czerwca do 22 czerwca

 

 Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie https://nabor.pcss.pl w Zakładce DOKUMENTY).

 

 

 

N17maj202008:32
Information
Administrator strony
Wychowankowie Internatu ZSGD

W związku z tym,  że najprawdopodobniej do końca roku szkolnego nie nastąpi przywrócenie zajęć szkolnych w pełnym wymiarze, zorganizowaliśmy dyżury podczas, których każdy z Was w dogodnym dla siebie terminie (również w godzinach popołudniowych ) będzie mógł wyprowadzić się z internatu, posprzątać pokój i zdać go wychowawcy.

Cz23kwiecień202009:00

 

 

Dokonywanie pomiarów, praca przy budowach oraz z mapą wydaje Ci się interesująca?Być może zawód geodety jest dla Ciebie!

 

Technik Geodeta współdziała z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi. 

 

Zadania zawodowe

 • sporządzanie kosztorysów prac geodezyjnych
 • wykonywanie stabilizacji punktów szczegółowych osnów geodezyjnych
 • dokonywanie pomiarów kątów, odległości, różnic wysokości
 • dokonywanie pomiarów sytuacji i rzeźby terenu, przekrojów i profilów, szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, obiektów inżynierskich przemysłowych, budowlanych itp.
 • wytyczanie linii prostych i linii krzywych (łuków i krzywych przejściowych)
 • wyznaczanie elementów planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac
 • kartowanie i rysowanie map
 • wykonywanie prac operatora urządzeń komputerowych i ploterów
 • wykonywanie geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, zakładów przemysłowych, różnych budowli oraz montażu precyzyjnych maszyn przemysłowych
 • zakładanie, prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, również w systemie komputerowym
 • wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości
 • wymienianie i scalanie gruntów rolnych i leśnych
 • obsługiwanie administracyjne ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami
 • stosowanie obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzanie wywiadu geodezyjnego w terenie dla założenia szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, ustalenia lokalizacji punktów tych osnów, sporządzenia opisu obiektu

Nauka trwa 5 lat

 

 

 

TECHNIK GEODETA- "PROFIL WOJSKOWY"

- założysz mundur

- poznasz ducha walki

- poczujesz adrenalinę

-dokonasz każdego pomiaru

- wytyczysz każdą linię

- obsłużysz komputer i ploter

- naryszujesz mapę

Rozszerzone cele nauczania:

- Kształtowanie podstawy obywatelskiej i patriotycznej

- propagowanie podstawy proobronnej młodzieży

- kultywowanietradycji Wojska Polskiego

- nauka organizacji i zpewnienia właściwej oprawy uroczystości państwowych, religijnych, szkolnych i wojskowych

 Współpraca z 

- WKU Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu

- 19 Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów

Nauka trwa 5 lat

 

 

 

Interesujesz się budową ziemi, chcesz ją lepiej poznać? To kierunek dla Ciebie!

Geolog zajmuje się studiami i badaniem budowy ziemi oraz analizą procesów geologicznych, którym ona ulega. Określa skład gruntu, jak również wydaje decyzje odnośnie tego, czy dany obszar może być wykorzystany zgodnie z planem zagospodarowania

W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:

 • wykonywać terenowe badania geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie;
 • oceniać rzeźbę terenu i stosować sposoby przedstawiania jej na mapie;
 • korzystać z metod geofizycznych stosowanych w badaniach geologicznych;
 • stosować prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska i przestrzegania norm;
 • wykonywać geologiczny dozór wierceń;
 • wykonywać badania laboratoryjne minerałów, skał, wód i gruntów;
 • opracowywać wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych różnymi metodami;
 • określać przydatność obiektów geologicznych i górniczych do celów geoturystycznych;
 • opracowywać wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych różnymi metodami.
 • przedmioty rozszerzone geografia lub język angielski                                       

Nauka trwa 5 lat.

 

 

 

Jeżeli chcesz mieć wpływ na otaczający cię świat, zainteresuj się karierą technika budowy dróg. Budownictwo to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. 

Technik Budowy Dróg sporządza projekty ulic, dróg. Planuje ich odwodnienia, układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień. Wykonuje zadania związane z nadzorem oraz  budową, eksploatacją i utrzymaniem ulic, dróg i autostrad, mostów i wiaduktów, tuneli drogowych oraz lotnisk. 

Zadania zawodowe

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną i organizacyjną robót drogowych oraz wykonywanie szkiców i rysunków drogowych
 • planowanie i nadzorowanie robót remontowych, modernizacyjnych ulic, chodników i placów o charakterze gminnym i lokalnym
 • opracowywanie projektów geometrycznych i konstrukcyjnych parkingów
 • planowanie i urządzanie wjazdów do stacji benzynowych, ogólnych i wewnętrznych
 • nadzorowanie stanu powierzonych odcinków dróg o charakterze lokalnym i dróg publicznych
 • planowanie i nadzorowanie robót remontowych po okresie zimowych uszkodzeń dróg
 • prowadzenie modernizacji lekkich nawierzchni dróg
 • wykonywanie napraw i remontów poprawiających parametry geodezyjne dróg
 • kierowanie pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego podczas prac remontowych lub modernizacyjnych dróg

Nauka trwa 5 lat

 

 

 

WYBIERZ ZAWÓD Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ 

Kształcenie na kierunku technika pojazdów samochodowych umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności zawodowych obejmujących głównie prace związane z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, diagnostyką i utrzymaniem pojazdów w gotowości technicznej. Szkoła daje taką ofertę, ponieważ wzrastająca liczba pojazdów i ich zaawansowanie technologiczne generuje popyt na wysokiej klasy pracowników technicznego zaplecza motoryzacji.

 

Uczeń w trakcie nauki uzyska następujące kwalifikacje:

 •  diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 •  diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 •  organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwach:

 

 •  stacje obsługi pojazdów samochodowych
 • zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych
 •  salony sprzedaży pojazdów samochodowych
 •  przedsiębiorstwa transportu samochodowego
 •  przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji
 • przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych
 • instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi
 • instytucje zajmujące się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami                                                                                                                                                                                                                                 Nauka trwa 5 lat

Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta.   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta. Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech