Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

 

 

Program profilaktyczno-wychowawczy

Zespołu Szkół Geodezyjno- Drogowych

Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

 

 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

 

 • Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).

 

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

 

 • Ustawa z 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).
 • Ustawa z 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.).

 

 • Ustawa z 9 listopada o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).

 

 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

 

 • „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny”

- zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

 

 

 

Ponadto wykorzystano:

 

 • Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021).

 

Wstęp

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany opiera się na hierarchii  wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły w tym warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz innych problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),

 

 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

 

 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2020/2021

 

 • wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych),
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym.          Ważnym          elementem          realizacji           Szkolnego                                Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

 

 • inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki)

 

I.       MISJA SZKOŁY

 

Kto liczy na tygodnie, ten sieje trawę, Kto liczy na lata, sadzi drzewa,

Ale kto liczy na stulecia,

Ten wychowuje i kształci dzieci

 

Witold Zglenicki

 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

Wysoki priorytet ma także profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19. Misją szkoły jest „osiągnięcie zaburzonej równowagi między przewartościowanym nauczaniem a niedowartościowanym wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę”

II.       SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,

 

 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,

 

 • szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych,

 

 • prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne,

 

 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,

 

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19),
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,

 

 • jest tolerancyjny,

 

 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
 • jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny,

 

 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego),
 • rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy, uzależnień bahawioralnych),
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,

 

 • jest odporny na niepowodzenia,

 

 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,

 

 • inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych i profilaktycznych szkoły).

Stawiamy sobie następujące zadania:

 

 • Wychowujemy w oparciu o uniwersalne wartości etyczne i moralne, zakorzenione w kulturze europejskiej, w tym wartości narodowe i tradycje regionu wielkopolskiego.
 • Tworzymy partnerską i bezpieczną atmosferę wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły opartej na bazie wzajemnej akceptacji, szacunku,

współpracy i wzajemnej pomocy.

 

 • Rozwijamy zainteresowania uczniów, wzmacniamy poczucie własnej wartości poprzez różnorodne formy nauczania i spędzania czasu wolnego.
 • Kształtujemy poczucie odpowiedzialności za własne czyny i decyzje.

 

 • Promujemy zdrowy styl życia poprzez, profilaktykę, zajęcia sportowe, zajęcia
 • Podejmujemy działania na rzecz ochrony środowiska.

 

 • Promujemy doradztwo zawodowe rozumiane jako proces ciągły zmienny, trwający przez całe aktywne życie człowieka.
 • Tworzymy szkołę bezpieczną, przyjazną, wolną od agresji, przemocy, oraz uzależnień.

 

 • Uczymy tolerancji, wrażliwości, otwartości, asertywności, aktywności w życiu kulturalnym i społecznym.

3.   Diagnoza potrzeb i problemów w środowisku szkolnym.

 

W skład ZSGD Poznaniu wchodzą następujące szkoły:

 

 1. Liceum Ogólnokształcące o Profilu Sportowym
 2. Technikum Budowy Dróg
 3. Technikum Pojazdów Samochodowych
 4. Technikum Geodezyjne
 5. Szkoła Branżowa I Stopnia , kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, kierowca – mechanik pojazdów

ZSGD jest dużą placówką w której kształcą się uczniowie różnych typów szkół i zawodów. Może to nieść za sobą obawę o anonimowość uczniów, trudności w dbaniu o bezpieczeństwo i brak zaangażowania wszystkich uczniów w życie szkoły.

Zagadnienia profilaktyczno- wychowawcze zostały określone na podstawie diagnozy. środowisko zostało zdiagnozowane za pomocą: ankiet (bezpieczeństwo, uzależnienia), obserwacji, rozmów z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy należy nadal:

 

 • Kształcić tolerancję i przyjazne relacje między uczniami. Podkreślać wagę zasad i norm społecznych oraz uwrażliwiać na potrzeby innych ludzi.
 • Dostarczać uczniom wiedzy o szkodliwości używek: palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze).

 

 • Dostarczać wiedzy na temat mechanizmów uzależnień: (fizycznych, psychicznych i środowiskowych).
 • Prowadzić działania z zakresu cyberprzemocy, zagrożeń płynących z Internetu (uzależnienie, udostępnianie danych, kradzież danych, spotkania z nieznajomymi).

należy wykształcać wśród uczniów umiejętność asertywności oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji oraz odpowiedzialności za ich skutki.

 • Zwracać uwagę na bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią.
 • Uczyć porozumiewania się między ludźmi, rozwiązywania konfliktów i współpracy w
 • Promować zdrowy tryb życia: aktywność sportową, właściwe odżywienie, radzenie sobie ze stresem, ustalanie priorytetów celów.
 • Wykształcać wśród     uczniów     umiejętność     asertywności     oraz                         umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji oraz odpowiedzialności za ich skutki
 • Należy edukować nauczycieli i rodziców pod kątem rozpoznawania nowych zagrożeń społecznych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
 • Przygotowywać młodzież do dorosłego życia, w tym roli pracownika, pracodawcy, przedsiębiorcy.

III.        CELE OGÓLNE

 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników),

 

 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19),
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu (np. rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19).

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

 

 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych
 • wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych skutków (Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

„Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”).

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

 

 • doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej młodzieży,

 

 • poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19,
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego,

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, wpływu niskiego poziomu kondycji psychicznej na funkcjonowanie w życiu, skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji

 

psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii,

 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań

 

ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia,

 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły.
 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

 

 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

 

 • promowanie zdrowego stylu życia,

 

 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

 

 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

 

 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom kształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 

 • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

 

 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów depresji,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
 • włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,

 

 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,

 

 • odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie (reintegracja),
 • utrwalanie u    uczniów    świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,

 

 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

 

 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

 

 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

 

 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

Zadania profilaktyczne programu to:

 

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

 

 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

 

 • promowanie zdrowego stylu życia,

 

 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

 

 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

 

 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem

 

 • uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych.

IV.     STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

 

 1. Dyrektor szkoły:

 

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

 

 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 

 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

 

 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym trudności psychiczne,
 • stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu działań wspierających kondycję psychiczną uczniów,
 • inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia,
 • stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” obowiązujących w okresie pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów
 • dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych,

 

 • dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagogów czynnościami formalnymi (np. prowadzeniem dokumentacji uzupełniającej, sprawozdań), w miarę możliwości redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby odciążyć kadrę na rzecz tworzenia warunków do nawiązywania indywidualnych relacji z uczniami i klasami ( Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”),
 • czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia psychicznego uczniów – wg Raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

„Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” rekomendowane są „zwykłe rozmowy, zainteresowanie przeżyciami uczniów, proste zabawy integracyjne, wstępne rozpoznanie dotyczące liczby uczniów o bardzo złej kondycji psychicznej”,

 • czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów,
 • czuwa nad wykonywaniem zadań przez specjalistów szkoły – pedagog, psycholog i inni specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, wspierać ich w identyfikowaniu problemów uczniów i  prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych,
 • inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów z uwagi na to, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny (Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

„Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”),

 • nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 

2.       Rada pedagogiczna:

 

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami,
 • dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności zdalnego nauczania (Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”),
 • dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i uczących umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji do zmieniających się warunków nauki,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją,
 • uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

 

 • uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 

3.       Nauczyciele:

 

 • współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

 

 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19,
 • przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19,
 • zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,

 

 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

 

 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia,

 

4.       Wychowawcy klas:

 

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,
 • rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii COVID-19,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

 

 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami - uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole wynikające z długotrwałego trwania w stanie epidemii COVID-19,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

 

 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

 

 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej,
 • podejmują działania    profilaktyczne    w    celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania      w     zakresie      poszerzania      własnych                       kompetencji

5.       Zespół wychowawców:

 

 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,

 

 • analizuje i    rozwiązuje    bieżące    problemy    wychowawcze,   promuje                  metodę pozytywnego dyscyplinowania uczniów,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
  • uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły.

 

6.       Pedagog szkolny/psycholog:

 

 • diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów,

 

 • uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,

 

 • współpracuje z     rodzicami     uczniów     potrzebującymi     szczególnej                           troski wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

 

 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • wspiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im wsparcia,

 

 • rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów,
 • aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych,
 • wspiera nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów w związku z tym, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny
 • promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia.

7.       Rodzice:

 

 • współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,

 

 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

 

 • uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

 

 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

 

 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

 

 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

 

 • Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

 

8.                                          Samorząd uczniowski:

 

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

 

 • uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,

 

 • prowadzi akcję pomocy dla potrzebujących kolegów,

 

 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

 

 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

 

 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

 

 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

9.   Sylwetka absolwenta szkoły

 

Absolwent ZSGD to młody obywatel Polski i Europy XXI w, człowiek świadomy własnej wyjątkowości i drzemiących w nim potencjału i możliwości.

 • Jest świadomy swych korzeni: ma ugruntowane poczucie tożsamości narodowej, wywodzące się z tożsamości regionalnej, na gruncie miłości do małej ojczyzny

rozwija tożsamość europejską, szanuje swoich przodków, ma szacunek dla przyrody i świadomości, ze jest jej częścią.

 • Twórczo przekształca rzeczywistość: jest przedsiębiorczy, podejmuje wyzwania, inicjuje kreatywne przemiany, potrafi kierować swoim rozwojem, dąży do samodoskonalenia, stosuje najnowsze zdobycze rewolucji technologicznej, osiąga cel na drodze , prawdy i piękna.
 • Cechuje go tolerancja i otwartość na innych: uznaje wszelką odmienność, posiada umiejętność prowadzenia dialogu, skutecznie komunikuje się z otoczeniem, potrafi negocjować i pracować w zespole, podejmuje decyzje grupowe, twórczo rozwiązuje

 

konflikty, cechuje go duży stopień odpowiedzialności za innych i za siebie, zna swoje prawa i obowiązki.

 • Jest wyposażony we wszechstronną wiedzę o sobie i świecie: potrafi korzystać z

różnych źródeł wiedzy i samodzielnie selekcjonować informacje, jest świadomym użytkownikiem kultury, cechuje go dociekliwość poznawcza, zachowuje obiektywizm, zna swoje mocne i słabe strony.

 • Prowadzi zdrowy tryb życia: jest wyposażony w podstawową wiedzę o uzależnieniach różnego typu i potrafi świadomie ich unikać, rozumie potrzebę higienicznego trybu życia, zna sposoby radzenia sobie ze stresem, świadomie kieruje swoją seksualnością, świadomie kształtuje swój charakter, potrafi rozpoznawać i

radzić sobie z emocjami i negatywnymi uczuciami.

 • Jest przygotowany do aktywności na rynku pracy, jest przygotowany do trafnego

wyboru zawodu, drogi dalszego kształcenia, jest przygotowany do roli pracownika, ma potrzebę nieustannego rozwoju i doskonalenia zawodowego, jest elastyczny,

reaguje na dynamikę zmiany rynku pracy, rozumie konieczność ciągłego doskonalenia warsztatu swojej pracy.

V.    KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego posiada własne tradycje i obyczaje, wykształtowane w 100 letniej tradycji placówki. Zmieniały się one na przestrzeni lat, dostosowując do wymogów czasów i oczekiwań odbiorców. Kultywowanie tradycji i obyczajów niewątpliwie przyczynia się do integrowania uczniów oraz całej społeczności szkolnej. Wyzwalając również wiele cennych inicjatyw podczas realizacji zadań związanych ze stałymi uroczystościami o charakterze wychowawczym, kulturalnym i patriotycznym.

Należą do nich:

 

 • Inauguracja roku szkolnego.
 • Zakończenie roku szkolnego, połączone z promocją osiągnięć edukacyjnych, sportowych i innych wśród społeczności szkolnej.
 • „Dzień Tygrysa”- czyli integracja klas
 • Obchody Święta Edukacji.
 • Obchody Święta Niepodległości.
 • Obchody Święta Patrona szkoły.
 • Koncert

 

 • Zaprzysiężenie klas I o profilu wojskowym na stopień kadeta.
 • Obchody Święta Konstytucji 3Maja.
 • Noc Muzeum.

 

 • andrzejki szkolne,

 

 • mikołajki klasowe,

 

 • szkolne spotkanie opłatkowe,

 

 • studniówka,

 

 • szkolne walentynki,

 

 • pierwszy dzień wiosny,

 

 • Dzień Ziemi,

 

VI.                SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2020

Obszar rozwoju intelektualnego:

 

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

 

 1. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.

 

 1. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.

 

 1. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

 

Obszar rozwoju społecznego:

 

 1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie 3 godzin zajęć integracyjnych w klasach I.
 2. Reintegracja w klasach wyższych. Przeprowadzenie 3 godzin zajęć.

 

Obszar rozwoju fizycznego:

 

 1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

 

 1. W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 1 godzinę zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych.
 2. 100% uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a
 3. 100% uczniów zna reguły sanitarne obowiązujące w czasie epidemii COVID-19.

 

 1. 100% uczniów zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej.

Obszar rozwoju emocjonalnego:

 

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej

 

 1. Przeprowadzenie cyklu zajęć psychoedukacyjnych w klasach zgłoszonych przez wychowawcę na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich
 2. Przeprowadzenie cyklu zajęć kształcących umiejętność rozpoznawania własnych
 3. 100% uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe

 

 1. 98% uczniów potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

Obszar rozwoju duchowego:

 

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.

 

 1. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.
 2. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. W roku szkolnym 2021/2022 90% uczniów w swoich zachowaniach kieruje się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.

 

VII.        HARMONOGRAM DZIAŁA

 

 

 

Treści i zadania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego w ZSGD zgodnie z obszarami.

 

Obszar

Zadania i sposób ich realizacji

Osoby

odpowiedzialne

SFERA FIZYCZNA

Zdrowie - edukacja zdrowotna

Działania promujące zdrowie.

Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej . Organizowanie imprez sportowych, gier i zabaw ruchowych. Obchody dni sportu. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, organizacja wycieczek nastawionych na aktywność.

Wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele biologii, pedagog.

Specjaliści( higienistki szkolne).

 

 

Propagowanie zdrowego trybu życia. Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą. Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej.

 

 

 

Zasady zdrowego odżywiania się. Profilaktyka zaburzeń żywieniowych, promocja zdrowego odżywiania i zbilansowanej diety. Informacje na temat skutków niewłaściwego odżywiania w tym chorób cywilizacyjnych. Rozmowy na ten temat z uczniami w ramach lekcji wychowawczych, oraz lekcji biologii, chemii. Dbałość o asortyment szkolnego bufetu.

 

 

Higienistki szkolne, nauczyciele biologii, chemii, wychowawcy, pedagog, psycholog. Dyrekcja.

 

Zapewnienie uczniom dobrych warunków socjalnych do nauki i wypoczynku w Internatach. Dbałość o bezpieczeństwo. Umożliwienie uczniom warunków do higienicznego wypoczynku i nauki. Zbilansowane i smaczne

 

 

 

posiłki zgodne z zaleceniami dietetycznymi w tym diety sportowej.

 

Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów.

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań. Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określenie osobistego potencjału. Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

Kierownik i wychowawcy internatu.

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pedagog, psycholog, specjaliści, higienistki szkolne

SFERA

PSYCHICZNA

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

(problemowych)

Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole regulaminami. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Regulaminem Oceniania, Przedmiotowymi Zasadami Oceniania i procedurami obowiązującymi w szkole. Organizowanie spotkań ze specjalistami w celu zaznajomienia uczniów z prawem oraz skutkami jego naruszania. Konsekwentne reagowanie na przejawy agresji i niewłaściwego zachowania.

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, rodzice, policja, służba celna

 

 

Informowanie rodziców o rodzajach i formach pomocy proponowanych przez instytucje wspierające szkołę. Omawianie na spotkaniach spotkań dla rodziców problemów i zagrożeń współczesnej młodzieży. Kierowanie uczniów na badania do PPP. Zapewnienie pomocy w nauce (zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów, rewalidacyjne, specjalistyczne). Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w kołach zainteresowań oraz organizacjach działających na terenie szkoły.

Bezpieczeństwo   w   szkole   i   po   za   szkołą.    Procedury

postępowania     w     różnych     sytuacjach.     Wdrażanie   i

 

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog.

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel BHP, nauczyciele,

kierownik internatu,

warsztatów szkolnych,

 

 

przestrzeganie przepisów BHP . Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych, wycieczek, wyjść poza teren szkoły, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku. Dyżury nauczycielskie. Bezpieczne spędzanie ferii zimowych oraz wakacji, - pogadanki, metody aktywne, dyskusje, codzienne rozmowy.

nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy

 

Szkoła wolna od środków psychoaktywnych i innych substancji uzależniających. Pogadanki, rozmowy z uczniami na temat skutków dla zdrowia fizycznego, psychicznego i relacji społecznych używania substancji psychoaktywnych. Omówienie z uczniami i rodzicami zagrożeń wynikających ze stosowania dopalaczy. Pogadanki na temat szkodliwości palenia i nadużywania alkoholu. Interwencje służby celnej, testy na obecność substancji psychoaktywnych. Spotkania z policją.

 

Wychowawcy, rodzice, higienistki szkolne, pedagog, psycholog, policja, służba celna

 

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez kontrolowanie monitoringu. Analiza monitoringu. Rozmowy z uczniami i rodzicami.

 

Dyrekcja, nauczyciele

, policja

 

Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną szkoły. Znajomość „ciągów komunikacyjnych” i dróg ewakuacji na terenie szkoły. Znajomość regulaminów obowiązujących na basenie. Omówienie zasad bezpiecznego spędzania przerw, zachowania się w trakcie lekcji i imprez szkolnych. Próbny alarm przeciwpożarowy.

 

Dyrekcja, nauczyciel BHP, straż pożarna

Ochrona uczniów przed uzależnieniem  od cyberprzestrzeni. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,                  korzystania z                           technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości

 

Nauczyciele informatyki, psycholog, pedagog

 

 

negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów.

 

 

Udzielanie pierwszej pomocy. Zabezpieczenie ucznia przed nieszczęśliwymi wypadkami –  realizacja treści związanych z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Coroczne Zawody w Udzielaniu I Pomocy.

 

Higienistki szkolne. Nauczyciele, dyrekcja, nauczyciel BHP, nauczyciel EDB, Wielkopolskie Centrum Medyczne.

 

Działalność opiekuńcza szkoły. Realizacja przez szkołę zaleceń zawartych

w orzeczeniach i opiniach PPP. Dostosowanie procesu  dydaktycznego do zaleceń PPP. Orientacja w sytuacji materialnej rodzin uczniów, konsultowanie z pracownikami socjalnymi CPR. Integracja zespołów klasowych.

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog, nauczyciele

SFERA SPOŁECZNA

Relacje

kształtowanie postaw społecznych

Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju. Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi. Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów. Tematyka lekcji wychowawczych.

Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog, Samorząd

Uczniowski, rodzice

 

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania. Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.

 

 

Nauczyciele, wychowawcy,

 

 

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi. Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób. Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji. Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

pedagog, psycholog, Samorząd

Uczniowski, rodzice

 

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, budowanie współpracy w zespole. Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę. Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób społecznych Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji

z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi,

z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działania (wycieczki, zabawy, projekty).

Udział w akcjach charytatywnych. Działalność kulturalno- wychowawcza internatu szkolnego.

 

 

 

 

 

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog, Samorząd

Uczniowski, rodzice, nauczyciel

kompetencji społecznych , wychowawcy internatu

 

Kształtowanie przyjaznych relacji międzyludzkich. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działania (wycieczki, zabawy, projekty). Integracja społeczności szkolnej, inicjatywy podejmowane przez Samorząd Uczniowski:

Dzień Tygrysa-zabawa integracyjna klas I, wolontariat, wybory do Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

 

 

Pedagog, psycholog, Samorząd Uczniowski

 

 

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i roli pracownika, zajęć z doradztwa zawodowego, oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej. Przekazywanie informacji o rynku pracy, zawodach, możliwościach kształcenia. Zajęcia w ramach przedmiotów zawodowych i warsztatów szkolnych.

Organizacja praktyk uczniowskich i staży. Udział w projektach finansowanych przez Unie Europejską np.:

„Kwalifikacje zawodowe, kluczem do sukcesu’’, Erasmus +. Omawianie treści z zakresu doradztwa zawodowego na pozostałych lekcjach ogólnokształcących. Udział w Targach Edukacyjnych, Dniach Zawodowców, spotkania z pracodawcami. Spotkania informacyjne na temat rynku pracy i możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego klas programowo najstarszych z Centrum

Doradztwa zawodowego dla Młodzieży.

Program klasy o profilu sportowej, udział w reprezentacji szkolnej, promowanie zawodów związanych ze sportem i kultura fizyczną.

 

Pedagog, specjaliści, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów zawodowych, pozostali nauczyciele

 

Trenerzy i nauczyciele wychowania fizycznego.

 

Wychowawcy klas wojskowych, nauczyciel EDB, współpraca ze specjalistami ( żołnierzami, instruktorami, organizacjami)

Program i ceremoniał klasy wojskowej, promowanie

zawodów mundurowych.

 

SFERA

AKSJOLOGICZNA

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości:

- Kształtowanie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, polskiej

i europejskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

- Kształtowanie postaw patriotycznych i więzi z własnym regionem.

Kształtowanie polskich tradycji, kultywowanie obyczajów. Tworzenie gazetek okolicznościowych, akademii rocznicowych,  imprez  ogólnoszkolnych  i  miejskich. Lekcje

muzealne,    wycieczki,    spotkania    z    ciekawymi  ludźmi,

 

Wychowawcy, nauczyciele historii: WOS, WOK, EDB

 

 

 

Rodzice, nauczyciele, wychowawcy

 

 

przedstawicielami samorządu lokalnego. Organizowanie i udział uczniów w uroczystościach rocznicowych. Organizowanie klasowych spotkań okolicznościowych. Poszerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej.

 

 

Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji

i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji.

Określanie     swojej    przynależności     kulturowej                      poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym. Uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność.

.Działalność artystyczna szkolnego teatru „Iskra”

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród uczniów.

Gromadzenie księgozbioru bibliotecznego. Promowanie wydarzeń artystycznych. Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem: rozmowy o książkach, udzielanie porad w wyborach czytelniczych, gry literackie, konkursy, wystawy, recenzje książek. Zachęcanie rodziców, uczniów i pracowników szkoły do akcji „Narodowe czytanie”. Lekcje biblioteczne.

 

 

 

 

 

 

Opiekun grupy teatralnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele biblioteki

 

100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Uroczyste akademie, przypomnienie o znaczeniu Powstania Wielkopolskiego w tradycji Poznania i Wielkopolski. Udział w konkursach, ceremoniał klasy o profilu wojskowym.

 

 

 

 

 

Dyrekcja nauczyciele historii, współpraca z 19 Samodzielnym

 

 

Noc Muzeów. Coroczna prezentacja zasobów Muzeum Instrumentów Geodezyjnych, pod patronatem Estrady Poznańskiej, wpisująca się w ofertę kulturalną Miasta Poznania. Promocja szkoły i dziedzictwa kulturalnego, współpraca ze środowiskiem lokalnym. Turniej Tenisa stołowego im. Andrzeja Witkowskiego.

Pułkiem

Geograficznym

 

 

Dyrekcja. Wyznaczeni nauczyciele

 

Pedagog, nauczyciele historii, przedmiotów geodezyjnych.

 • ZASADY EWALUACJI                                   PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

 

 • analizę dokumentacji,

 

 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

 

 • rozmowy z rodzicami,

 

 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

 

 • analizy przypadków.

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

 

 

 

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech