Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

 

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych informuje, że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.): 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW/SŁUCHACZY :

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu , ul.Szamotulska 33, 60-365 Poznań. Kontakt w sprawach ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia pełniej dokumentacji nauczania w szkole i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe (w tym wizerunek) będą przetwarzane w celu realizacji działań promocyjnych, w tym umieszczania na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (RODO Art. 6, ust.1, lit. a). Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji zadań ustawowych szkoły, natomiast podanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wyżej wskazany jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu , ul.Szamotulska 33, 60-365 Poznań. Kontakt w sprawach ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem postępowania w ramach zamówienia publicznego na jakie Pan/Pani złożyła ofertę i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych w zakresie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych jest obowiązkowe. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z ww. ustawy, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu , ul.Szamotulska 33, 60-365 Poznań . Kontakt w sprawach ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane

w celu rekrutacyjnym i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) jest obowiązkowe, natomiast podanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wyżej wskazany jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z ww. ustawy, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZNIÓW 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu , ul.Szamotulska 33, 60-365 Poznań . Kontakt w sprawach ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu nauczania państwa dziecka i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW/KONTRAHENTÓW

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu , ul.Szamotulska 33, 60-365 Poznań . Kontakt w sprawach ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie    z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań szkoły oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W przypadku podania danych osobowych w  zakresie szerszym, prosimy  o zamieszczenie     w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

KLAUZULA   INFORMACYJNA   DLA   UMÓW   CYWILNOPRAWNYCH   ORAZ   UMÓW                Z OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu , ul.Szamotulska 33, 60-365 Poznań . Kontakt w sprawach ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..   Pani/Pana   dane   osobowe   będą   przetwarzane   zgodnie   z obowiązującymi przepisami prawa w celu zawarcia oraz realizacji umów i nie zostaną udostępnione innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych  umów  oraz   prowadzenia   rozliczeń   między   stronami  jest   obligatoryjne,   a w pozostałym zakresie dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU WIZYJNEGO W BUDYNKACH SZKOŁY 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu , ul.Szamotulska 33, 60-365 Poznań. Kontakt w sprawach ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 14 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA - OBSŁUGA ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu , ul.Szamotulska 33, 60-365 Poznań. Kontakt w sprawach ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań administratora związanych z działalnością socjalną i wykonania ciążących na Muzeum obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wynikających z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowychi nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ZFŚC oraz  jest obligatoryjne,  a w pozostałym  zakresie  dobrowolne.  Podanie  danych  osobowych  nie  jest  obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową otrzymania świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z ww. przepisów, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta.   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta. Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

Zobacz filmy o Rodo

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech