Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Średnia 0.00 (0 Votes)

Międzynarodowe staże zawodowe we Włoszech i w Wielkiej Brytanii we wrześniu 2018 roku w ramach programu Erasmus +

Z przyjemnością informujemy, że nasza Szkoła po raz drugi otrzymała dofinansowanie zagranicznych staży ze środków unijnych. Projekt współfinansowany jest ze środków programu Erasmus+.

Już niebawem rozpoczynamy rekrutację do drugiej części projektu, która zakłada praktyki zagraniczne 24 uczniów klas II i III Zespołu Szkół Geodezyjno – Drogowych w Poznaniu o specjalności technik geodeta, technik drogownictwa, technik pojazdów samochodowych we wrześniu 2018r. Uczniowie odbędą praktyki przy współudziale organizacji, tj.
 You Net z Włoch,
 Intern Europe z Wielkiej Brytanii.

Projekt praktyk jest reakcją na problemy współczesnego rynku pracy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 48 uczestników projektu, tj. uczniów II i III klas o specjalności technik geodeta, technik drogownictwa i technik pojazdów samochodowych z ZSGD w Poznaniu poprzez realizację staży zagranicznych we Włoszech i Irlandii Płn.

Dzięki projektowi stażowemu w głównej mierze chcemy by uczniowie nabyli doświadczenie zawodowe w środowisku międzynarodowym, zwiększyli swoje kompetencje zawodowe i językowe.

Celami dodatkowymi, które przyniesie realizacja projektu będzie:
- podniesienie kompetencji kluczowych uczestników projektu, tj. inicjatywności i przedsiębiorczości - niezbędnych do budowania własnej kariery oraz dodatkowo umiejętności uczenia się;
- wzrost kompetencji społecznych czyli wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do każdej sytuacji, mających fundamentalne znaczenie dla każdego obywatela, wspierających rozwój osobisty, włączanie w życie społeczeństwa, zapewniających spójność społeczną i aktywne obywatelstwo, oferujących elastyczność i zdolność adaptacji,
- nabycie umiejętności poruszania się po zagranicznym rynku pracy,
- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów (w szczególności w zakresie porozumiewania się w języku angielskim), dzięki edukacji nieformalnej,
- poznanie innych kultur, tradycji i obyczajów, ułatwiające przyjęcie postawy otwartości i tolerancji.

Realizacja projektu będzie się składać z trzech etapów:
1. Przygotowanie (kulturowe, pedagogiczne, językowe uczniów oraz logistyczne),
2. Realizacja,
3. Ewaluacja (pośrednia, końcowa oraz ex-post).

W ramach mobilności przeprowadzona zostanie faza przygotowawcza przed wyjazdem, realizacja mobilności oraz ewaluacja. Na koniec wszystkich mobilności zostanie przeprowadzona ewaluacja końcowa.
Planowany termin mobilności to: 03.09.2018 - 28.09.2018r. (+ 2 dni na podróż)

Projekt odpowiada na zdiagnozowane deficyty szkoły i ucznia. Dzięki jego realizacji uczestnicy projektu nabędą nowe kompetencje zawodowe, umiejętności i wiedzę, przez co staną się atrakcyjniejsi na rynku pracy, a ich podwyższone kompetencje, będą służyć rozwojowi regionu.

Kadra pedagogiczna wzbogaci się o nowe doświadczenia zawodowe, co wpłynie na wzrost jakości kształcenia w szkole. Realizacja projektu wpłynie na wzrost europejskiego wymiaru szkoły. Ponadto przyszłości projekt przyczyni się do w zrostu PKB (gdy uruchomione zostaną kontakty międzynarodowe przez absolwentów szkoły w ich przyszłej pracy).

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy należy złożyć w gabinecie pedagoga szkolnego.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z wychowawcą klasy.

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech