Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

 

ROZDZIAŁ I
INFORMACJA O SZKOLE

§ 1

1. Nazwa i siedziba szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia im. Rudolfa Modrzejewskiego przy    Zespole Szkół Geodezyjno - Drogowych, 60-365 Poznań, ul. Szamotulska 33. Szkoła prowadzi klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.
2. Ukończenie nauki w szkole umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole, a także dalsze kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia lub, począwszy od klasy drugiej, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
3. Szkoła prowadzi oddziały jedno i wielozawodowe dla uczniów i młodocianych pracowników w zawodach:
a)    mechanik pojazdów samochodowych
b)    lakiernik
c)    blacharz
4. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzi kształcenie.
5. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:
a)    uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w klasach Branżowej    Szkoły I stopnia im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu oraz w klasach dotychcza-sowej zasadniczej szkoły zawodowej,
b)    rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
c)    nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,
d)    szkole – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I stopnia im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu.


§ 2

1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Poznań.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie.
2. Zadania szkoły:
a)    przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata,
b)    wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifi-kacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia, a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie,
c)    przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
d)    kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, po-czucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
3.  Szkoła realizuje zadania określone w ust. 2 w następujący sposób:
a)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukoń-czenia szkoły i kwalifikacji zawodowych,
b)    sprzyja rozwojowi zainteresowań i osobowości uczniów, organizując zajęcia pozalekcyj-ne,
c)    umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia:  organizuje spotkania z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej, pra-cownikami biura pracy oraz firm marketingowych,
d)    kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
e)    sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, realizację programu prozdrowotnego i działań przeciwstawiających się patologii, a także poprzez walkę z nałogami,
f)    organizuje kształcenie w zawodzie,
- mechanik pojazdów samochodowych
- lakiernik
- blacharz.
4. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współ-czesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

§ 4
1. Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
a)    sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
b)    sprawuje opiekę nad uczniami podczas wycieczek organizowanych przez szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
c)    w szkole, w czasie każdej przerwy, nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów ustalonym przez Dyrektora szkoły,
d)    każdy oddział powierzony jest szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w szkole, zwanemu dalej wychowawcą,
e)    w miarę możliwości organizacyjnych, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, powierza się jednemu wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap edukacyjny.
2. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
a)    z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub z przyczyn organizacyjnych szkoły,
b)    na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego wychowawcy,
c)    na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.
3.Wnioski w sprawie zmiany wychowawcy nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwie-nia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.
4.W szkole przyznawana jest pomoc dla uczniów, którym z powodu trudnych warunków rodzin-nych lub losowych potrzebna jest szczególna forma opieki w postaci stałej bądź doraźnej pomocy, w tym  materialnej.
5. Dążeniem szkoły jest, aby uczeń ją kończący, był człowiekiem, który:
a)    ma poczucie własnej wartości i wartości innych ludzi;
b)    szuka możliwości działania wykorzystując swoje talenty na rzecz innych, szczególnie tych potrzebujących;
c)    stara się dokonywać świadomych wyborów;
d)    ma rzetelną wiedzę o świecie i potrafi ją wykorzystać;
e)    zna historię i dziedzictwo kulturowe Polski;
f)    jest patriotą w jednoczącej się Europie;
g)     jest obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków dobrze przygotowanym do pełnienia odkrytej przez siebie roli w społeczeństwie.
6.  Pomoc pedagogiczno-psychologiczna szkoły:
6.1  szkoła umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga (psychologa) oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej;
6.2 dla każdego ucznia z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej opracowany zostaje plan działań wspierających;
6.3  szkoła dostosowuje wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów ze specyficznymi trudno-ściami w uczeniu się:
a)    nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyj-nych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
b)    pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona uczniom w szkole polega na rozpo-znawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności: z niepełnosprawności, z niedostosowania społeczne-go, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej,
z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych związanych
z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, wreszcie z trudności adaptacyjnych związanych
z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. Dostosowania te muszą być brane pod uwagę rów-nież w momencie zdawania przez tego ucznia egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowe-go.
6.4 pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
a)    ucznia;
b)    rodziców ucznia;
c)    Dyrektora szkoły;
d)    nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
e)    poradni;
f)    asystenta edukacji mniejszości narodowej;
g)    asystenta rodziny;
h)    kuratora sądowego;
6.5 w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
a)    zajęć rozwijających uzdolnienia;
b)    zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
c)    zajęć specjalistycznych: socjoterapeutycznych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
d)    zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształce-nia i kariery zawodowej;
e)    warsztatów;
f)    porad i konsultacji;
6.6 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
6.7 Zadaniem szkoły jest diagnozowanie sytuacji ucznia poprzez obserwację, rozmowy
z uczniem i rodzicami.
6.8 Szkoła podejmuje działania zapobiegania patologiom i uzależnieniom, prowadzi zajęcia z za-kresu profilaktyki.
6.9  Szkoła organizuje szkolenie z pierwszej pomocy.
6.1.0. W szkole funkcjonuje system doradztwa zawodowego, którego celem jest zapoznanie uczniów z dalszymi etapami kształcenia oraz wyboru przyszłego zawodu:
a)    organizowane są grupowe zajęcia w czasie których udostępnione są informacje eduka-cyjne i zawodowe;
b)    uczniowie są wspierani poprzez indywidualne rozmowy;
c)    organizowana jest współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie do-radztwa zawodowego.


ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY

§ 5
Organami szkoły są:
a)    Dyrektor szkoły,
b)    Rada Pedagogiczna,
c)    Rada Rodziców,
d)    Samorząd Uczniowski.

Kompetencje Dyrektora

§ 6

1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
a)    kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
b)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
c)    sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d)    współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim,
e)    przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
f)    tworzenie zespołów przedmiotowych i wychowawczych oraz powoływanie ich przewodniczących,
g)   realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
h)   dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
i)    wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
j)    współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
k)   odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
l)    stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
m)   przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,
n)    dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania,
o)    podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
p)    podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi pod-ręcznikami na terenie szkoły,
q)    przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,
r)    organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
s)    skreślenie ucznia z listy uczniów,
2. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy, na-leży w szczególności:
a)    kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w szkole nauczycielami i pracownikami niebędącymi nauczycielami,
b)    decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
c)    decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
d)    występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
e)    dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają status pracowników samorządowych,
f)    sprawowanie opieki nad uczniami uczącymi się w szkole,
g)   zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
h)   zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
i)    zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
j)    organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli.
3. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

Kompetencje Rady Pedagogicznej

§ 7

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych za-dań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a)    zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c)    podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
d)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
f)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a)    organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b)    projekt planu finansowego szkoły,
c)    wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d)    propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e)    programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi Szkoły, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania,
f)    podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,
g)    powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę,
h)    przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,
i)    powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych stanowisk.

4. Rada Pedagogiczna ponadto:
a.    przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala Statut,
b.    może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z in-nego stanowiska kierowniczego w szkole,
c.    typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,
5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Ze-brania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony w wymienionym regulaminie.

Kompetencje Rady Rodziców

§ 8

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a)    występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami doty-czącymi wszystkich spraw szkoły,
b)    wspieranie działalności statutowej szkoły oraz możliwość gromadzenia w tym ce-lu funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
c)    typowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły.
4. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny.
5. Rada Rodziców opiniuje w szczególności:
a.    program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
b.    projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.
c.    
6.    W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundu-sze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa wymieniony regulamin.


Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

§ 9


1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem  i jest odrębnym dokumentem.
3. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy prawo do:
a)    zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
b)    jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c)    organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d)    redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e)    organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,
f)    wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu (i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu).
4. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
5. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.


§ 10

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze Statutu i planów pracy szkoły.
2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.
3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące in-formowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora szkoły.
4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 11

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego.

§ 12

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2. W szkole funkcjonują 2 typy oddziałów:
a)    uczniów niebędących młodocianymi pracownikami,
b)    uczniów młodocianych pracowników, dla których szkoła organizuje wyłącznie kształcenie ogólne.
3. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 32.
4. Podział na grupy jest obowiązkowy według przepisów ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.
5. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych liczbę słuchaczy ustala się w porozumieniu
z organem prowadzącym.


§ 13

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa ar-kusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora.
2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający orga-nizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3. Poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego prowadzone są na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia praktycznego u pracodaw-ców oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy uczniem – młodocianym pracownikiem a daną jednostką.
4. W oddziałach młodocianych pracowników uczniowie realizują jednolite treści przedmiotów ogólnokształcących, natomiast praktyczne szkolenie zawodowe odbywają u pracodawców odpo-wiednio w ciągu 2, 3, 4 dni w tygodniu.
5. Programy nauczania powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.6. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania. Dopuszczone do użytku w szkole pro-gramy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.
7. Szkolny zestaw programów uwzględnia całość podstawy programowej przewidzianej dla danego etapu edukacyjnego.
8. Dyrektor, po uwzględnieniu opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej organizacji pracy szkoły oraz planowanej liczby oddziałów, podejmuje decyzje o podziale oddziałów na grupy, zgodnie z odręb-nymi przepisami.

§ 14

1. W szkole oraz na kursach szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone w progra-mach nauczania dla poszczególnych zawodów.
2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć,  które są prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym lub poza nim, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
3. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształce-nia w zawodach, w klasie ustalonej przez Dyrektora. Wymiar praktyki zawodowej nie wchodzi przy tym w zakres wymiaru kształcenia zawodowego, jeżeli trwa ona nie dłużej niż 4 tygodnie. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania Dyrektor przelicza na godziny i organizuje w ramach godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Dyrektor może także rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie (np. uczniowie mogą odbywać praktyki tylko w określone dni tygodnia), należy jednak zachować wymiar praktyk wskazanych dla danego zawodu w podstawie programo-wej.

Zadania pedagoga szkolnego

§ 15

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
a)    zajęć rozwijających uzdolnienia,
b)    zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
c)    zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
d)    zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.
2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
3. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Poznaniu oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
a)    uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
b)    udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
c)    udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem młodzieży.
6. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.
7. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez szkołę uzależniony jest od wieku uczniów i potrzeb środowiskowych i jest realizowany poprzez zapewnienie uczniom:
a)    pełnej opieki ze strony nauczycieli realizujących w szkole zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe i pozalekcyjne,
b)    pełnej opieki w czasie przerw miedzy zajęciami lekcyjnymi zgodnie z harmonogramem pełnienia dyżurów,
c)    w czasie wyjść (wyjazdów) poza teren szkolny:
-    w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przed-miotowe lub krajoznawczo-turystyczne przynajmniej jednego opiekuna dla grupy 15 uczniów,
-   przy wyjściu (wyjeździe) poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy maksymalnie 15 uczniów,
-   na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę jednej dorosłej osoby nad grupą do 15 uczniów.

Organizacja biblioteki

§ 16

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Biblioteka zajmuje cztery pomieszczenia, w których gromadzony jest i przechowywany księgo-zbiór.
3. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły, który jest odrębnym dokumentem.
4. Biblioteka jest czynna przez 5 dni w tygodniu.

Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta.   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta. Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, klikając >> OK << zgadzasz się, że używamy plików cookie.

Jeżeli chcesz przeczytać nasze informacje o zasadach Rodo wybierz przycisk >> RODO <<.

OK RODO
Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech