Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

 

STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY

I STOPNIA

w ZSGD w Poznaniu

ROZDZIAŁ I

INFORMACJA O SZKOLE

 • 1
 1. Nazwa i siedziba szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia im. Rudolfa Modrzejewskiego przy Zespole Szkół Geodezyjno - Drogowych, 60-365 Poznań, ul. Szamotulska 33. Szkoła prowadzi klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.
 2. Ukończenie nauki w szkole umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole, a także dalsze kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia lub, począwszy od klasy drugiej, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
 3. Szkoła prowadzi oddziały jedno i wielozawodowe dla uczniów i młodocianych pracowników w zawodach:
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik
 • blacharz
 1. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzi kształcenie.
 2. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:

1) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w klasach Branżowej Szkoły I stopnia im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu oraz w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,

2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

3) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4) szkole – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I stopnia im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu.

 • 2
 1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Poznań.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 • 3
 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie.
 2. Zadania szkoły:

1) przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata,

2) wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia, a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie,

3) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

4) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

 1. 3. Szkoła realizuje zadania określone w ust. 2 w następujący sposób:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i kwalifikacji zawodowych,

2) sprzyja rozwojowi zainteresowań i osobowości uczniów, organizując zajęcia pozalekcyjne,

3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia: organizuje spotkania z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownikami biura pracy oraz firm marketingowych,

4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

5) sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, realizację programu prozdrowotnego i działań przeciwstawiających się patologii, a także poprzez walkę z nałogami,

6) organizuje kształcenie w zawodzie,

- mechanik pojazdów samochodowych

- lakiernik

- blacharz.

 1. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
 • 4
 1. Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

2) sprawuje opiekę nad uczniami podczas wycieczek organizowanych przez szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

3) w szkole, w czasie każdej przerwy, nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów ustalonym przez Dyrektora szkoły,

4) każdy oddział powierzony jest szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w szkole, zwanemu dalej wychowawcą,

5) w miarę możliwości organizacyjnych, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, powierza się jednemu wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap edukacyjny.

 1. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub z przyczyn organizacyjnych szkoły,

2) na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego wychowawcy,

3) na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

 1. Wnioski w sprawie zmiany wychowawcy nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.
 2. W szkole przyznawana jest pomoc dla uczniów, którym z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest szczególna forma opieki w postaci stałej bądź doraźnej pomocy, w tym materialnej.
 3. Dążeniem szkoły jest, aby uczeń ją kończący, był człowiekiem, który:

1) ma poczucie własnej wartości i wartości innych ludzi;

2) szuka możliwości działania wykorzystując swoje talenty na rzecz innych, szczególnie tych potrzebujących;

3) stara się dokonywać świadomych wyborów;

4) ma rzetelną wiedzę o świecie i potrafi ją wykorzystać;

5) zna historię i dziedzictwo kulturowe Polski;

6) jest patriotą w jednoczącej się Europie;

7) jest obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków dobrze przygotowanym do pełnienia odkrytej przez siebie roli w społeczeństwie.

 1. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna szkoły:

1) szkoła umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga (psychologa) oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) dla każdego ucznia z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej opracowany zostaje plan działań wspierających;

3) szkoła dostosowuje wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

 1. a) nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
 2. b) pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona uczniom w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności: z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, wreszcie z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. Dostosowania te muszą być brane pod uwagę również w momencie zdawania przez tego ucznia egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego.

4) pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

 1. a)  ucznia;
 2. b) rodziców ucznia;
 3. c) Dyrektora szkoły;
 4. d) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
 5. e) poradni;
 6. f) asystenta edukacji mniejszości narodowej;
 7. g) asystenta rodziny;
 8. h) kuratora sądowego;

5) w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

 1. a) zajęć rozwijających uzdolnienia;
 2. b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 3. c) zajęć specjalistycznych: socjoterapeutycznych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 4. d) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
 5. e) warsztatów;
 6. f) porad i konsultacji;

6) W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 1. Zadaniem szkoły jest diagnozowanie sytuacji ucznia poprzez obserwację, rozmowy z uczniem i rodzicami.
 2. Szkoła podejmuje działania zapobiegania patologiom i uzależnieniom, prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki.
 3. Szkoła organizuje szkolenie z pierwszej pomocy.
 4. W szkole funkcjonuje system doradztwa zawodowego, którego celem jest zapoznanie uczniów z dalszymi etapami kształcenia oraz wyboru przyszłego zawodu:

1) organizowane są grupowe zajęcia w czasie których udostępnione są informacje edukacyjne i zawodowe;

2) uczniowie są wspierani poprzez indywidualne rozmowy;

3) organizowana jest współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie doradztwa zawodowego.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

 • 5

Organami szkoły są:

1) Dyrektor szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd Uczniowski.

Kompetencje Dyrektora

 • 6
 1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim,

5) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,

6) tworzenie zespołów przedmiotowych i wychowawczych oraz powoływanie ich przewodniczących,

7) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

10) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

11) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

 1. stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

13) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

14) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania,

15) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

16) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

17) przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,

18) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

19) skreślenie ucznia z listy uczniów,

 1. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy, należy w szczególności:

1) kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w szkole nauczycielami i pracownikami niebędącymi nauczycielami,

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają status pracowników samorządowych,

6) sprawowanie opieki nad uczniami uczącymi się w szkole,

7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

8) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

10) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli.

 1. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 • 7
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

6)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi Szkoły, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania,

6) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,

7) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę,

8) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,

9) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych stanowisk.

 1. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala Statut,

2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole,

3) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony w wymienionym regulaminie.

Kompetencje Rady Rodziców

 • 8
 1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

2) wspieranie działalności statutowej szkoły oraz możliwość gromadzenia w tym celu funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,

3) typowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły.

 1. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny.
 2. Rada Rodziców opiniuje w szczególności:

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

2) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa wymieniony regulamin.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

 • 9
 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem i jest odrębnym dokumentem.
 3. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy prawo do:

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,

6) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu (i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu).

 1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.
 • 10
 1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze Statutu i planów pracy szkoły.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.
 3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora szkoły.
 4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

 • 11

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego.

 • 12
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. W szkole funkcjonują 2 typy oddziałów:

1) uczniów niebędących młodocianymi pracownikami,

2) uczniów młodocianych pracowników, dla których szkoła organizuje wyłącznie kształcenie ogólne.

 1. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 32.
 2. Podział na grupy jest obowiązkowy według przepisów ministra właściwego do spraw oświaty

i wychowania.

 1. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych liczbę słuchaczy ustala się w porozumieniu

z organem prowadzącym.

 • 13
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora.
 2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego prowadzone są na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia praktycznego u pracodawców oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy uczniem – młodocianym pracownikiem a daną jednostką.
 4. W oddziałach młodocianych pracowników uczniowie realizują jednolite treści przedmiotów ogólnokształcących, natomiast praktyczne szkolenie zawodowe odbywają u pracodawców odpowiednio w ciągu 2, 3, 4 dni w tygodniu.
 5. Programy nauczania powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.
 6. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.
 7. Szkolny zestaw programów uwzględnia całość podstawy programowej przewidzianej dla danego etapu edukacyjnego.
 8. Dyrektor, po uwzględnieniu opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej organizacji pracy szkoły oraz planowanej liczby oddziałów, podejmuje decyzje o podziale oddziałów na grupy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 14
 1. W szkole oraz na kursach szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.
 2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, które są prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym lub poza nim, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
 3. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez Dyrektora. Wymiar praktyki zawodowej nie wchodzi przy tym w zakres wymiaru kształcenia zawodowego, jeżeli trwa ona nie dłużej niż 4 tygodnie. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania Dyrektor przelicza na godziny i organizuje w ramach godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Dyrektor może także rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie (np. uczniowie mogą odbywać praktyki tylko w określone dni tygodnia), należy jednak zachować wymiar praktyk wskazanych dla danego zawodu w podstawie programowej.

Zadania pedagoga szkolnego

 • 15
 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Poznaniu oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2) udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem młodzieży.

 1. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.
 2. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez szkołę uzależniony jest od wieku uczniów i potrzeb środowiskowych i jest realizowany poprzez zapewnienie uczniom:

1) pełnej opieki ze strony nauczycieli realizujących w szkole zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe i pozalekcyjne,

2) pełnej opieki w czasie przerw miedzy zajęciami lekcyjnymi zgodnie z harmonogramem pełnienia dyżurów,

3) w czasie wyjść (wyjazdów) poza teren szkolny:

 1. a) w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne przynajmniej jednego opiekuna dla grupy 15 uczniów,
 2. b) przy wyjściu (wyjeździe) poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy maksymalnie 15 uczniów,
 3. c) na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę jednej dorosłej osoby nad grupą do 15 uczniów.

Organizacja biblioteki

 • 16
 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Biblioteka zajmuje cztery pomieszczenia, w których gromadzony jest i przechowywany księgozbiór.
 3. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły, który jest odrębnym dokumentem.
 4. Biblioteka jest czynna przez 5 dni w tygodniu.
 5. Biblioteka szkolna organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami, a także współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu.
 6. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą,

2) przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

3) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

 1. Inne zadania biblioteki:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli i innych) potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,

5) przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z rożnych źródeł informacji,

6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,

7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole.

 • 17

Formy pomocy materialnej dla uczniów.

 1. Uczniom może być przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym.
 2. Powołuje się Komisję Socjalną, zwaną dalej komisją, w skład której wchodzą:
     1. dyrektor szkoły
     2. pedagog szkolny
     3. członkowie Rady Rodziców
 1. Komisja opiniuje przyznawanie pomocy z funduszu Rady Rodziców.
 2. Z funduszu Rady Rodziców, w miarę posiadanych środków, uczeń znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, wynikającej ze zdarzenia losowego, może otrzymać pomoc.
 3. Z pomocy nie może skorzystać uczeń, który naruszył postanowienia Statutu Szkoły w szczególności:
 1. a) otrzymał ostrzeżenie lub naganę dyrektora,
 2. b) opuszczał godziny lekcyjne bez usprawiedliwienia, wszedł w kolizję z prawem, naruszył mienie szkolne.
 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznawane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.
 2. Wniosek do komisji składa wychowawca klasy.
 3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor w ramach środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący ( regulamin przyznawania środków może być zmieniony jeżeli organ prowadzący wprowadzi inne niż dotychczas wytyczne).
 4. Skład komisji tworzy Rada Pedagogiczna szkoły.
 5. Każdy wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 • 18
 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza Dyrektor.
 2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody Dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Formy współdziałania szkoły z rodzicami

 • 19
 1. Rodzice powinni zapoznać się ze statutem, ofertą edukacyjną, programem wychowawczym szkoły, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania, a także przeprowadzania egzaminów.
 2. Rodzice mają prawo do:
 1. uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych;
 2. wypisania dziecka ze szkoły na własne żądanie;
 3. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale i szkole;
 4. uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
 5. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
 6. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.
 1. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców organizuje się w szkole konsultacje i zebrania rodziców wg opracowanego harmonogramu.
 2. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez bieżące kontakty (indywidualne rozmowy, spotkania z nauczycielami, wychowawcami).

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 • 20
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły dotyczą przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks pracy.
 3. W szkole mogą być tworzone, za zgodą organu prowadzącego, stanowiska urzędnicze, pomocnicze i obsługi.
 4. Zadaniami innych pracowników szkoły jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 5. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników wymienionych w ust. 3 ustala Dyrektor.

Zdania wicedyrektora

 • 21
 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Wicedyrektor przede wszystkim zastępuje Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności oraz:
 3. a) wicedyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora,
 4. b) decyduje o bieżących sprawach dydaktycznych oraz wychowawczo opiekuńczych,
 5. c) ma prawo do hospitowania zajęć lekcyjnych,
 6. d) ma prawo do formułowania oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo opiekuńczej wszystkich nauczycieli wychowawców,
 7. e) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym.

Zadania nauczycieli

 • 22
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą uwzględniającą potrzeby i zainteresowania uczniów, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do zadań nauczyciela należy:

1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) przestrzeganie zapisów Statutu,

3) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawa oświatowego,

4) dopilnowanie używania tylko sprawnego sprzętu,

5) kontrolowanie na każdych zajęciach obecności uczniów,

6) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,

7) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

8) troska o poprawność językową uczniów,

9) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

10) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt,

11) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej,

12) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,

13) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań, w ramach zajęć pozalekcyjnych,

14) współpraca w zapobieganiu i walce z narkomanią, nikotynizmem i alkoholizmem,

15) wybór programów nauczania,

16) udział w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • 23
 1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe.
 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 3. Pracą klasowego zespołu nauczycielskiego kieruje wychowawca.
 4. Zadaniem klasowego zespołu nauczycielskiego jest także:

1) ustalenie kierunków wspólnych oddziaływań wychowawczych,

2) pomoc wychowawcy w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,

3) wzajemne przekazywanie sobie informacji o sukcesach i porażkach uczniów celem udzielenia pomocy uczniom.

 1. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
 2. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest:

1) wspólne ustalenie programu nauczania oraz obowiązujących podręczników,

2) wypracowanie przedmiotowego systemu oceniania,

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych związanych z realizacją treści programowych,

4) wymiana doświadczeń, ciekawych rozwiązań metodycznych,

5) opracowanie, opiniowanie nowatorskich programów i innowacji pedagogicznych.

 1. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są doraźnie celem rozwiązania określonych spraw szkolnych.

Zadania wychowawcy

 • 24
 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami powierzonego oddziału, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów przez wychowanka.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, winien:

1) diagnozować warunki życia i warunki swoich wychowanków,

2) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji działań wychowawczych,

3) współpracować z rodzicami, włączać ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

4) współpracować z pedagogiem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

5) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

6) dbać o systematyczne uczęszczanie swoich uczniów na zajęcia,

7) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się,

8) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając się na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

9) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu uczniów,

10) uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami.

 1. Wychowawca prowadzi, przewidywaną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa).
 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy dydaktycznej i metodycznej z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego.

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego

 • 25
 1. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego i innych problemów młodzieży,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

8) wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 1. koordynowanie współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią zdrowia psychicznego.

Zadania doradcy zawodowego

 • 26
 1. Do zadań doradcy zawodowego należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,

4) koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę,

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego.

Zadania bibliotekarza

 • 27
 1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

1) udostępniania zbiorów w bibliotece,

2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,

3) udzielania informacji o zbiorach,

4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów,

5) wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się,

6) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,

7) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.

 1. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

1) gromadzenia zbiorów,

2) opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów,

3) organizacji udostępniania zbiorów,

4) organizacji warsztatu informacyjnego.

 1. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z:

1) rodzicami uczniów poprzezudzielanie porad na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej,

2) publicznymi bibliotekami powiatu oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego propagowania różnych imprez czytelniczych,

3) innymi instytucjami kulturalnymi powiatu.

 1. W ramach organizacji pracy szkoły nauczyciele realizują inne zadania zlecone przez Dyrektora.
 • 28
 1. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez szkołę mogą brać udział także wolontariusze.
 2. Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia.
 1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określony w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

ROZDZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 • 29
 1. Uczeń ma prawo:

1) otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

2) uzyskać wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,

3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności określonych przez przedmiotowe systemy oceniania,

4) poszanowania swej godności,

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

7) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Samorząd uczniowski.

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:

1) obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,

2) być przygotowanym do każdych zajęć,

3) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

4) podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy ( granatowe/czarne spodnie/spódnica, biała koszula ), poza dniami uroczystości dopuszcza się strój schludny.

5) wystrzegać się szkodliwych nałogów,

6) naprawiać wyrządzone szkody materialne,

7) usprawiedliwiać nieobecność w ciągu 7 dni od momentu ustania nieobecności przez rodziców w formie pisemnej (przez rodziców lub ucznia pełnoletniego),

8) nie rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych,

9) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych w salach lekcyjnych i budynkach szkolnych podczas zajęć szkolnych w jakiejkolwiek formie, chyba że wystąpi pilna potrzeba i nauczyciel wyrazi zgodę na wykonanie połączenia telefonicznego (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym).

 • 30
 1. Sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole, w szczególności w sprawie przestrzegania praw dziecka:
 1. sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniem i nauczycielem powinny być wyjaśnione i rozwiązywane w pierwszej kolejności przez wychowawcę;
 2. jeżeli konflikt nie zostanie rozwiązany, uczeń może odwołać się do pomocy pedagoga;
 3. jeżeli pedagog nie wyjaśni zaistniałej sprawy, uczeń zwraca się do Dyrektora szkoły. Dyrektor w ciągu 7 dni podejmuje stosowną decyzję;
 4. uczeń ma prawo odwołania się od decyzji podjętej w szkole do organu prowadzącego szkołę oraz do Kuratora Oświaty.
 • 31
 1. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły i Statutem oraz współtworzenia tych dokumentów poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie rodziców,

2) zapoznania się z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego,

3) uzyskiwać na bieżąco rzetelne informacje dotyczące postępów w nauce i zachowania swojego dziecka,

4) uzyskiwać informacje na temat możliwości dalszego kształcenia uczniów,

5) informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą został objęty uczeń.

 1. Spotkania z rodzicami odbywają się co najmniej 5 razy w roku szkolnym w formie zebrań i konsultacji.

ROZDZIAŁ VII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 • 32
 1. Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
  2. zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach, a także wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli, oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, jego zaangażowania w życie klasy i szkoły oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym Statucie szkoły.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 • 33
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 4. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
  3. ustalanie ocen bieżących iśródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,
  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w naucei zachowaniu, oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 • 34
 1. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele samodzielnie lub w ramach zespołów przedmiotowych i składają je u Dyrektora szkoły do 30 września każdego roku, jeśli uległy zmianie. Ustalone zasady tworzą Przedmiotowe Systemy Oceniania i obowiązują wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.Przedmiotowe Systemy Oceniania dostępne są u nauczycieli przedmiotu w godzinach ich pracy.
 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, do 30 września danego roku informują uczniów i rodziców o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Powyższe informacje znajdują się także w Przedmiotowych Systemach Oceniania, które są odrębnymi dokumentami.

 1. Wychowawca na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym informuje rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Uczniów informuje podczas zajęć z wychowawcą nie później niż do 15 września danego roku szkolnego.
 2. Wpis potwierdzający przekazanie wymienionych w ust. 2 i 3 informacji uczniom i rodzicom znajduje się w dzienniku zajęć lekcyjnych.
 3. Nieobecność rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami zwalnia nauczycieli i wychowawców z obowiązków wynikających z zapisów zawartych w ust. 2 i 3. Z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi informacjami.
 • 35
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym z praktycznej nauki zawodu, ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub opiekun praktyk zawodowych, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.
 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne udostępnia się uczniom i ich rodzicom w sposób określony przez nauczyciela przedmiotu. Na wniosek ucznia lub jego rodziców inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom – na terenie szkoły i na warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu. Prace pisemne z danego roku szkolnego nauczyciel przechowuje do końca sierpnia bieżącego roku szkolnego.
 • 36
 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych innymi przepisami.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych innymi przepisami.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych innymi przepisami.
 • 37
 1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu styczniu.
 2. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się w miesiącu czerwcu.
 3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący 6,

2) stopień bardzo dobry 5,

3) stopień dobry 4,

4) stopień dostateczny 3,

5) stopień dopuszczający 2,

6) stopień niedostateczny 1.

 1. Oceny bieżące mogą dodatkowo być uzupełnione o „+” (plus), poza stopniem celującym, lub „-” (minus), poza stopniem niedostatecznym.
 2. Ocenę śródroczną oraz roczną uczeń uzyskuje na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych z danego przedmiotu, podsumowującą osiągnięcia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania. Oceny semestralne są informacją dla ucznia o postępach, trudnościach i pomagają mu w planowaniu pracy na II semestr. Motywują ucznia do pracy, umożliwiają nauczycielom doskonalenie organizacji metod pracy. Ocena śródroczna lub roczna powinna wynikać z co najmniej 5 ocen cząstkowych lub, w przypadku zajęć w wymiarze 1 godz. w tygodniu, 3 ocen cząstkowych.
 • 38
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) funkcjonowanie ucznia w życiu szkolnym

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe,
  2. bardzo dobre,
  3. dobre,
  4. poprawne,
  5. nieodpowiednie,
  6. naganne.
 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 • 39
 1. Uczeń otrzymuje ocenę wzorową, jeżeli:

nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się na lekcje. Bierze aktywny udział w życiu szkoły. Przystępuje do konkursów. Olimpiad przedmiotowych lub zawodów sportowych. Pełni określone funkcje w szkole lub w klasie. Cechuje go wysoka kultura osobista. Wzorowo wypełnia powierzone obowiązki. Działa w organizacjach młodzieżowych. Podejmuje prace na rzecz środowiska.

 1. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli:

nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 5 godzin lub nie przekroczył liczby pięciu spóźnień. Podejmuje prace na rzecz klasy i szkoły. Organizuje samopomoc koleżeńską. Jest kulturalny, szanuje mienie szkolne, pracę innych.

 1. Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli:

właściwie zachowuje się na terenie szkoły i poza nią. Pomaga w organizowaniu imprez szkolnych. Nie ulega nałogom. Wypełnia dobrze dyżury szkolne lub w internacie. Nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 10 godzin lekcyjnych. Liczba spóźnień nie przekracza siedmiu.

 1. Uczeń otrzymuje ocenę poprawną, jeżeli:

nie wykazuje zainteresowania pracami na rzecz szkoły i klasy. Nie angażuje się w działalność społeczną. Nie zawsze wypełnia prawidłowo podstawowe obowiązki ucznia, ale dba o kulturę słowa. Sporadycznie popada w konflikty z otoczeniem ale o małej szkodliwości. Nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 20 godzin lekcyjnych. Dopuszcza się niewielką ilość spóźnień.

 1. Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, jeżeli:

nie przestrzega podstawowych obowiązków wymagań. Przeszkadza na lekcjach, spóźnia się, nie wykonuje zobowiązań, nie wypełnia właściwie przydzielonego dyżuru, ignoruje nauczycieli, zaśmieca otoczenie. Opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 20 godzin lekcyjnych.

 1. Uczeń otrzymuje ocenę naganną, jeżeli:

jest konfliktowy, arogancko odzywa się do pracowników szkoły, ubliża, stosuje przemoc wobec innych, popada w nałogi, niszczy sprzęt i umeblowanie w budynku. Nie wykazuje żadnej poprawy, mimo środków wychowawczych zastosowanych przez szkołę i dom rodzinny. Opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 40 godzin lekcyjnych.

Zasady oceniania bieżącego

 • 40
 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywania uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. W ocenianiu stosowane są odpowiednie dla każdego przedmiotu formy i metody oceniania, które są zawarte w przedmiotowych zasadach oceniania.
 3. Sprawdzanie poziomu osiągnięć ucznia prowadzi każdy nauczyciel w n/w formach:
 1. test diagnostyczny przeprowadzają nauczyciele w zależności od potrzeb w ciągu całego cyklu kształcenia. Test diagnostyczny powinien być zapowiedziany. Jego zakres i czas trwania określa nauczyciel. Wyniki testu przeprowadzonego „na wejściu” (przed rozpoczęciem cyklu kształcenia) mogą być przeliczone na ocenę szkolną i wpisane do dziennika na życzenie ucznia. Stanowią diagnozę stanu wiedzy i umiejętności uczniów. Wyniki badania diagnostycznego wiedzy i umiejętności uczniów przeprowadzonego w dowolnym momencie cyklu kształcenia w określonym obszarze są przeliczane na ocenę szkolną i wpisywane do dziennika;
 2. Prace klasowe/sprawdziany;
 1. praca klasowa/sprawdzian trwa jedną lub dwie godziny lekcyjne i obejmuje co najmniej jeden dział programowy,
 2. prac klasowych/sprawdzianów nie może być więcej niż 1 dziennie, a w tygodniu - nie więcej niż 3, przy czym uczniowie muszą być powiadomieni o zakresie, celu, formie i kryteriach z tygodniowym wyprzedzeniem,
 3. w dniu, w którym odbywa się zapowiedziana praca klasowa/sprawdzian, może odbyć się również kartkówka, pod warunkiem, że jej zakres nie przekracza wiadomości obejmujących ostatnią lekcję,
 4. praca klasowa/sprawdzian musi być poprzedzona lekcją powtórzeniową, a zamiar przeprowadzenia pracy klasowej powinien być odnotowany przez nauczyciela danego przedmiotu w dzienniku elektronicznym. Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić pracę klasową (oraz inny sprawdzian pisemny) w ciągu dwóch tygodni (wyjątkowo trzech tygodni, jeśli jest to dłuższa forma pisemna); testy diagnostyczne w ciągu miesiąca, i powiadomić ucznia o wystawionej ocenie wpisem do dziennika,
 5. Sprawdziany i prace klasowe oceniane są według następujących przeliczników:

  % uzyskanych punktów

  Ocena

  Poniżej 40% wszystkich punktów

  niedostateczny

  Od 41% - do 50%

  dopuszczający

  Od 51% - do 70%

  dostateczny

  Od 71% - do 85%

  dobry

  Od 86% - do 91%

  bardzo dobry

  Od 92% - do 100%

  celujący

 6. w przypadku nieobecności na pracy klasowej/sprawdzianie uczeń zobowiązany jest napisać zaległy sprawdzian na najbliższej lekcji danego przedmiotu po powrocie do szkoły, chyba że nauczyciel wyznaczy inny termin, przed upływem 14 dni od momentu przyjścia do szkoły,
 7. jeżeli praca klasowa/sprawdzian została przełożona na prośbę uczniów lub nie odbyła się z innych przyczyn niż nieobecność nauczyciela; przy kolejnym terminie nie obowiązuje tygodniowy limit sprawdzianów.
 1. kartkówki;
 1. kartkówka to praca pisemna trwająca około 20 minut. Obejmuje ona 3-4 ostatnie tematy lekcji. Kartkówka nie musi być zapowiedziana. Jeśli jest zapowiedziana, uczeń nie może w tym dniu zgłosić nieprzygotowania,
 2. nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia kartkówek w ciągu 2 tygodni od ich przeprowadzenia;
 1. odpowiedzi ustne;
 2. indywidualne pisemne prace na lekcji;
 3. samodzielne pisemne rozwiązanie zadania, problemu, udzielenie odpowiedzi na pytanie, opisu, itp.
 4. prace długoterminowe;
 5. projekty;
 6. prace domowe;
 7. aktywność na lekcji.
 1. Ocena wiadomości i umiejętności ucznia odbywa się wg szczegółowych zasad zawartych w przedmiotowych zasadach oceniania.
 2. W przypadku samowolnego wyjścia indywidualnego lub grupowego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczeń/uczniowie są zobowiązani do samodzielnego opracowania materiału wskazanego przez nauczyciela i zaliczenia go we wskazanym przez niego terminie.
 3. Nieprzygotowania:
 1. uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie tyle razy w półroczu, ile godzin danego przedmiotu przypada w tygodniu, ale nie więcej niż 3;
 2. nieprzygotowanie zgłasza uczeń przed rozpoczęciem lekcji;
 3. zgłoszone nieprzygotowanie zwalnia z kartkówki, jeśli nie była ona zapowiedziana;
 4. uczeń nie ma prawa zgłaszać nieprzygotowania na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną lub roczną, jeśli liczba ocen nie daje podstawy do wystawienia mu oceny śródrocznej lub rocznej;
 5. uczeń, który był chory ponad 7 dni roboczych, zgłasza nieprzygotowanie, ale nie jest ono liczone do limitu nieprzygotowań. Nauczyciel wyznacza termin zaliczenia zaległości adekwatny do długości nieobecności;
 6. uczeń nieobecny w szkole do 4 dni roboczych powinien być przygotowany do lekcji.
 1. Minimalna liczba ocen cząstkowych w półroczu na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną, nie powinna być mniejsza niż półtorakrotność liczby godzin dydaktycznych danych zajęć edukacyjnych w tygodniu, ale nie mniej niż 3. Z takiej ilości ocen nauczyciel może wystawić ocenę śródroczną lub roczną. Limit ten nie dotyczy ucznia, który opuścił więcej niż 20% wszystkich godzin z danego przedmiotu, przeprowadzonych w danym półroczu. Uczniowi takiemu można wystawić ocenę z mniejszej ilości ocen pod warunkiem, że zaliczył on wszystkie prace klasowe przewidziane w danym półroczu.
 2. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu formy aktywności ucznia. Nauczyciel powinien stosować różne pod względem wagi oceny za np. odpowiedzi ustne, prace domowe, inne prace dodatkowe, pisemne sprawdziany wiadomości, pisemne prace stylistyczne, itp.)
 3. Warunki poprawy pracy klasowej/sprawdzianu:
 1. uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu pisemnego (test, praca klasowa) do 14 dni od daty ocenienia. Obie oceny są wpisywane do dziennika i brane pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej;
 2. uczeń ma możliwość przesunięcia terminu poprawy oceny niedostatecznej, gdy w wyznaczonym przez nauczyciela terminie był nieobecny z powodu choroby;
 3. uczeń, który otrzymał w klasyfikacji śródrocznej ocenę niedostateczną, zobowiązany jest zaliczyć zakres materiału przewidziany za ten okres, w terminie i formie wskazanej przez nauczyciela uczącego.
 1. Informowanie o ocenach i udostępnianie prac pisemnych:
 1. każda wystawiana ocena jest oceną jawną;
 2. każdy uczeń jest informowany o uzyskaniu każdej oceny wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie po jej wpisaniu do dziennika elektronicznego;
 3. źródłem bieżącej informacji o ocenach, dostępnym dla rodziców w każdej chwili jest elektroniczny system informacji o ocenach;
 4. dwa razy w roku ( termin podany w kalendarzu roku szkolnego), każdy uczeń oraz jego rodzic (prawny opiekun) jest informowany o wszystkich ocenach i nieobecnościach ucznia na zajęciach edukacyjnych, uzyskanych przez ucznia w tym okresie, za pomocą kart ocen drukowanych z e-dziennika przez wychowawcę oddziału. Rodzic potwierdza zapoznanie się z tymi ocenami składając podpis na karcie ocen;
 5. każdy rodzic, który chce uzyskać informacje o ocenach ucznia w postaci kart ocen w innym terminie, otrzymuje ją w ciągu 3 dni roboczych od momentu skierowania prośby do wychowawcy oddziału;
 6. sprawdziany i kartkówki są udostępniane w dniu wpisywania przez nauczyciela uczącego ocen do dziennika lekcyjnego. Uczeń oddaje pracę, która jest przechowywana u nauczyciela do końca roku szkolnego, w którym odbył się sprawdzian lub kartkówka;
 7. nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne, przekazać uczniowi lub rodzicowi oryginał pracy lub jego kopię;
 8. podczas konsultacji nauczycielskich rodzic lub prawny opiekun ma prawo do otrzymania uzasadnienia wystawionych ocen oraz dostępu do wszystkich sprawdzianów i kartkówek.

Klasyfikacja śródroczna i roczna.

 • 41
 1. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.
 2. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie:
 1. śródroczne;
 2. roczne.
 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania ucznia, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. Ważnym celem tejże klasyfikacji jest poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
 3. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału, na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, informują uczniów oraz rodziców ucznia o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych poprzez wpis ich w dzienniku elektronicznym jako oceny przewidywane.
 4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne ustalają śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej i wpisują ją do dziennika elektronicznego odpowiednio jako ocenę śródroczną lub roczną.
 5. Wystawiana uczniowi klasyfikacyjna ocena roczna jest oceną ostateczną. Nie powinna być średnią arytmetyczną ocen, lecz powinna być wystawiana zgodnie z wagowaniem ocen, przedstawionym przez każdego nauczyciela na początku roku szkolnego.

  Średnia ocen

  Ocena

  1 – 1,74

  niedostateczny

  1,75 – 2,74

  dopuszczający

  2,75 – 3,50

  dostateczny

  3,51 – 4,50

  dobry

  4,51 – 5.00

  bardzo dobry

  5,01 – 6,0

  celujący

 6. Uczeń, który był laureatem olimpiad i konkursów przedmiotowym na szczeblu wojewódzkim otrzymuje najwyższą ocenę z przedmiotu, którego dotyczył konkurs.
 7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".
 8. Uczeń kończy Branżową Szkołę I stopnia, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w oddziale programowo najwyższym oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziałach programowo niższych, otrzymał ze wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne.
 9. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 10. Uczeń, który spełnia następujące warunki:
 1. był obecny na co najmniej 80% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu, a wszystkie nieobecności były usprawiedliwione;
 2. uzyskał oceny ze wszystkich sprawdzianów z danego przedmiotu może złożyć do Dyrektora szkoły prośbę o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Prośba musi być zaopiniowana przez wychowawcę i złożona w ciągu 5 dni od podania informacji o ocenach klasyfikacyjnych rocznych;
 3. Dyrektor w ciągu 2 dni rozpatruje prośbę i wyznacza termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, na którym uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana - ocenę.

Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy

 • 42
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Decyzję taką podejmuje Rada na podstawie ww. wniosku oraz opinii wychowawcy oddziału i nauczyciela uczącego przedmiotu, z którego ma być przyznany egzamin klasyfikacyjny.
 1. egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który realizował na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauczania;
 2. egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów: informatyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się oceny zachowania.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1, 2, 3.1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 3. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3.2, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą.
 4. W skład komisji wchodzą:
 1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniego oddziału.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust 3.2 oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni — w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 3. Egzamin klasyfikacyjny składa się z dwóch etapów: części pisemnej i ustnej, każdy po 45 minut:
 1. część pisemna stanowi test złożony z pytań otwartych i zamkniętych, punktowanych;
 2. na część ustną egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel przygotowuje zestawy (minimum 2 na każdego zdającego) trzech pytań otwartych. Uczeń, wchodząc na egzamin, losuje zestaw pytań i ma 20 minut na przygotowanie się. Po tym czasie zdaje część ustną egzaminu;
 3. uczeń zdał egzamin klasyfikacyjny jeśli uzyskał: 41% wszystkich punktów w części pisemnej oraz udzielił odpowiedzi w części ustnej w 41%;
 4. Egzamin klasyfikacyjny oceniany jest według następujących przeliczników:

  % uzyskanych punktów

  Ocena

  0%-40%

  niedostateczny

  41% - 50%

  dopuszczający

  51% - 70%

  dostateczny

  71% - 85%

  dobry

  86% -91%

  bardzo dobry

  92% -100%

  celujący

 5. uczeń zostaje poinformowany ustnie o wynikach ww. egzaminu niezwłocznie po zakończeniu obu jego części.
 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust 5, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust 3.2 - skład komisji;
 3. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 4. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch etapów: części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych, każdy trwa po 45 minut.
 1. część pisemna stanowi test złożony z pytań punktowanych otwartych i zamkniętych,;
 2. na część ustną egzaminu poprawkowego nauczyciel przygotowuje zestawy (minimum 2 na każdego zdającego) trzech pytań otwartych. Uczeń wchodząc na egzamin losuje zestaw pytań i otrzymuje 20 minut na przygotowanie się. Po tym czasie zdaje część ustną egzaminu;
 3. uczeń zdał egzamin poprawkowy, jeśli uzyskał: 41% wszystkich punktów w części pisemnej oraz udzielił odpowiedzi w części ustnej w 41%;
 4. egzamin poprawkowy oceniany jest według następujących przeliczników:

  % uzyskanych punktów

  Ocena

  0%-40%

  niedostateczny

  41% - 50%

  dopuszczający

  51% - 70%

  dostateczny

  71% - 85%

  dobry

  86% - do 91%

  bardzo dobry

  92% - do 100%

  celujący

 5. Uczeń zostaje poinformowany ustnie o wynikach ww. egzaminu niezwłocznie po zakończeniu obu jego części.
 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 2. Uczeń, któremu wyznaczono termin egzaminu poprawkowego (niezwłocznie po ustaleniu terminu tego egzaminu), otrzymuje od nauczyciela uczącego pełny zakres materiału, który będzie obejmował egzamin, a który umożliwi uczniowi otrzymanie najwyższej oceny – bardzo dobrej.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
 4. W skład komisji wchodzą:
 1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 1. Nauczyciel uczący ucznia zdającego egzamin poprawkowy może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2. imiona i nazwiska wchodzących w skład komisji;
 3. termin egzaminu poprawkowego;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza rok.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Zasady ustalania oceny zachowania

 • 43
 1. Oceny klasyfikacyjnej zachowania dokonuje wychowawca oddziału po uzyskaniu opinii:
 1. nauczycieli uczących w oddziale;
 2. ocenianego ucznia;
 3. zespołu klasowego.
 1. Sposoby zasięgania opinii, o których mowa w ust. 1 oraz dokumentowania ich ustala zespół wychowawczy, a zatwierdza Dyrektor szkoły.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:
 1. oceny klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych;
 2. promowanie do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena zachowania uwzględnia:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia w szczególności:
 1. spóźnienia, wagary,
 2. godziny nieusprawiedliwione,
 3. zachowanie na lekcji;
 1. postepowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 2. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 3. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 4. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 5. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, w szczególności:
 1. stosowanie form grzecznościowych,
 2. nie używanie wulgaryzmów,
 3. prawdomówność,
 4. sposób zachowania w sytuacjach konfliktowych,
 5. koleżeńskość, uczynność, umiejętność współpracy z innymi;
 1. okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Szczegółowe kryteria ocen zachowania ustala zespół wychowawczy i zatwierdza Dyrektor szkoły.
 2. Tryb wystawiania oceny zachowania:
 1. przez cały rok szkolny nauczyciele zobowiązani są dokonywać w dzienniku elektronicznym w zakładce „Uwagi o uczniach” wpisów dotyczących pozytywnych i negatywnych uwag o zachowaniu, działalności społecznej itp. danego ucznia. Wpisy takie powinny być dokonywane na bieżąco i odbywać się w obecności ucznia zainteresowanego i przy całym oddziale (ocena jawna). Uczeń zobowiązany jest na bieżąco informować wychowawcę o swoich osiągnięciach;
 2. wychowawcy oddziałów, na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, informują uczniów oraz rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania poprzez wpis w dzienniku elektronicznym oraz uzasadniają wystawioną ocenę;
 3. na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca oddziałów wystawia ocenę zachowania. Uwagi innych nauczycieli dotyczące zachowania uczniów powinny być zgłoszone podczas całego roku szkolnego i brane pod uwagę przez wychowawcę;
 4. przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Zasady i tryb odwoływania się od wystawionej oceny

 • 44
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna klasyfikacyjna ocena z zajęć edukacyjnych lub roczna klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. W skład komisji wchodzą:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. przedstawiciel Rady Rodziców,
 2. Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący komisji,
 3. wychowawca oddziału,
 4. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
 5. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 6. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 7. przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3.1b może być zwolniony z udziału w pracy komisji. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna klasyfikacyjna ocena z zajęć edukacyjnych oraz roczna klasyfikacyjna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
 2. imona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 3. imię i nazwisko ucznia,
 4. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2,
 5. zadania sprawdzające,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną;
 1. w przypadku rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:
 1. imona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. imię i nazwisko ucznia,
 4. wynik głosowania,
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 3. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

Nagrody i kary

§ 45

 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
 1. bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie;
 2. osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i imprezach sportowych;
 3. nienaganną frekwencję;
 4. pracę społeczną na rzecz szkoły.
 1. Ustala się nagrody dla uczniów:
 1. dyplomy i nagrody dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w określonej dziedzinie;
 2. świadectwo z wyróżnieniem, jeśli średnia ocen wynosi minimum 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.
 1. Ustala się następujące kary dla uczniów:
 1. nagana;
 2. skreślenie z listy uczniów.
 1. Uczeń może otrzymać karę za:
 1. notoryczne łamanie regulaminu szkoły;
 2. posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających na terenie Branżowej Szkoły I lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę;
 3. zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, kradzież mienia na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę;
 4. wykroczenie zagrażające życiu lub zdrowiu własnemu lub innych członków społeczności szkoły.
 1. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
 2. Karę nagany orzeka Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
 3. O karze nagany zawiadamia się rodziców lub opiekunów ucznia osobiście, a w przypadku niemożliwości osobistego kontaktu listem poleconym.
 4. Kary nagany udziela uczniowi Dyrektor szkoły w obecności wychowawcy lub pedagoga, rodziców lub prawnych opiekunów oraz przedstawiciela samorządu uczniowskiego.
 5. Informacja o karze nagany zostaje wpisana do dziennika elektronicznego i dołączona do dokumentacji ucznia.
 6. Skreśleniu ucznia z listy uczniów następuje w przypadku:
 1. skazania ucznia prawomocnym wyrokiem sądu;
 2. rażącego lub systematycznego łamania prawa wewnątrzszkolnego;
 3. podejmowania działań godzących w dobre imię szkoły oraz szkodzących jej wizerunkowi;
 4. podejmowania działań naruszających dobre imię nauczycieli;
 5. przebywania na zajęciach lekcyjnych w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;
 6. wykroczenia zagrażającego życiu lub zdrowiu innych członków społeczności liceum;
 7. zastraszania, wymuszania, stosowania przemocy fizycznej i psychicznej, kradzież mienia na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę;
 8. dopuszczenia się przez ucznia aktów wandalizmu;
 9. zamieszczanie filmów i zdjęć z zajęć lekcyjnych w internecie oraz innych środkach masowego przekazu bez zgody nauczyciela i Dyrektora szkoły;
 10. nagminnego opuszczania przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych bez usprawiedliwienia, mimo podjętych przez szkołę działań wychowawczych.
 1. Skreślenie następuje na podstawie decyzji Dyrektora szkoły, który podejmuje ją w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej i opinię Samorządu Uczniowskiego.
 2. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary z podaniem przyczyn jej zastosowania. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od kary w formie pisemnej do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o skreśleniu z listy uczniów odbierają i podpisują jego rodzice (opiekunowie prawni). Jeżeli nie ma możliwości kontaktu z rodzicami, pismo wysyła się pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).
 3. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy.
 4. W przypadku otrzymania kary uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do:
 1. Dyrektora szkoły, gdy kara została nałożona przez wychowawcę;
 2. Wielkopilskiego Kuratora Oświaty, gdy kara została wyznaczona przez Dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

 • 46
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o następującej treści: Zespół Szkół Geodezyjno – Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu.
 2. Tablice i pieczęcie szkoły mają treść: Zespół Szkół Geodezyjno – Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu
 3. Szkoła posiada własny sztandar, godło i Ceremoniał szkolny. Ceremoniał szkoły jest odrębnym dokumentem, opisuje także organizację świąt państwowych i szkolnych w placówce.
 4. Ustala się Dzień Patrona na dzień 27 stycznia.
 5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie szkoły w godzinach jej urzędowania.
 6. Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
 • 47
 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala Statut.
 2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
 3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.
 4. Statut szkoły udostępnia się do wglądu u Dyrektora, w bibliotece szkolnej oraz na stronie szkoły: www.zsgd.poznan.pl
 5. Dyrektor szkoły, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.
 6. Jednolity tekst statutu obowiązuje od 15 listopada 2017r.

 

Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta.   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta. Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech