Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2015 roku w porozumieniu z Samorządem Szkolnym i Radą Rodziców ustanawia się niniejszy regulamin.

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Rok szkolny w ZSGD dzieli się na dwa semestry, określane corocznie w oparciu o zarządzenie  o organizacji roku szkolnego / semestr I trwa od 01.09 do rozpoczęcia ferii zimowych, a semestr II od rozpoczęcia nauki po zakończeniu ferii zimowych do31 sierpnia/. W szczególnych przypadkach Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o innym terminie zakończenia I semestru.

 

2. W końcu każdego semestru prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne nauczyciele ustalają oceny klasyfikacyjne, a ocenę zachowania wychowawcy klas / w Studium Policealnym ocen zachowania nie ustala się/.W szkołach  zawodowych ocenę z zajęć praktycznych ustala nauczyciel prowadzący, ocenę z praktyk zawodowych opiekun praktyk.

 

3.Nauczyciele /wychowawcy/ przedstawiają oceny na posiedzeniu końcowo rocznym /semestralnym/ klasyfikacyjnym  rady pedagogicznej, a rada potwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.

 

4. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.  Uwzględniając możliwości ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane                   w klasie programowo wyższej.

 

5. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/ o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.  Nauczyciele dokonują wpisu proponowanych ocen  w dzienniku elektronicznym w wyznaczonym terminie. Oceny mogą ulec zmianie tj. mogą zostać podwyższone lub obniżone. O przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych rodzice uczniów informowani są przez dziennik elektroniczny.

 

6. Uczeń otrzymuje ocenę zachowania oraz oceny z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych na podstawie ocen cząstkowych, za wyjątkiem przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” – obowiązujący wpis  „uczestniczył/a” oraz przedmiotów, z których został zwolniony – wpis „zwolniony/a”.

 

7. Uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza /w terminie 14 dni od dostarczenia zwolnienia/ i pisemnej prośby rodziców. Zwolnienie z ćwiczeń w ramach lekcji wychowania fizycznego nie zwalnia ucznia z obecności na tych lekcjach. Szczegółowe ustalenia w tym względzie znajdują się w przedmiotowym systemie oceniania z wychowania fizycznego.

 

8. Dyrekcja szkoły informuje rodziców o śródsemestralnych i końcowo rocznych wynikach w nauce ich dzieci, organizując spotkanie z rodzicami /5 spotkań w ciągu roku szkolnego/, a także poprzez indywidualne spotkania z  nauczycielami, pedagogiem szkolnym /termin konsultacji poszczególnych nauczycieli podany zostanie rodzicom na pierwszym spotkaniu organizacyjnym/. Spotkanie śródsemestralne ma na celu omówienie z rodzicami wyników nauczania w I semestrze, wskazanie braków i trudności uczniów oraz określenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w II semestrze.

 

9. Nauczyciele na początku  roku szkolnego, na lekcji organizacyjnej, informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez szkołę programu nauczania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej oraz kryteriach i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Uczniowie wszystkich klas dokonują wpisu wymienionych informacji do zeszytów przedmiotowych. Rodzice zobowiązani są do zapoznania z nimi.

 

10. Wychowawcy klas na pierwszej lekcji wychowawczej informują uczniów o zasadach oceniania zachowania. Rodziców wszystkich klas pierwszych na pierwszym wspólnym spotkaniu.

 

11. Obowiązkiem wychowawcy jest zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania. Fakt wywiązania się nauczycieli i wychowawców z sformułowanych obowiązków odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym.

 

12. Rodzice uczniów klas pierwszych na ogólnym spotkaniu organizacyjnym z dyrekcją, nauczycielami, organizowanym we wrześniu, poinformowani zostaną o wymaganiach edukacyjnych nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia, o specyfice szkoły oraz zapoznani zostaną z ogólną koncepcją szkoły i programem wychowawczym ZSGD.

 

 

II. Ocenianie wiadomości i umiejętności.

 

1.Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:

a)      Osiągnięcia edukacyjne uczniów

b)      Zachowanie się ucznia w szkole i te zachowania pozaszkolne, które mają wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole i oddziałują na środowisko szkolne.

 

2. Oceny są:

-  cząstkowe, określające poziom bieżących wiadomości i umiejętności z zakresu pewnego wycinka wiedzy. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu semestru, na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną, wynosi trzy

- semestralne i końcowo roczne – ustalone w wyniku klasyfikacji, określające poziom wiedzy i umiejętności z zakresu danego przedmiotu, podsumowujące osiągnięcie z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania. Oceny semestralne są informacją dla ucznia o postępach, trudnościach i pomagają mu w planowaniu pracy na II semestr. Motywują ucznia do pracy, umożliwiają nauczycielom doskonalenie organizacji metod pracy.

 

3. Ocena poziomu wiedzy i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie w różnych formach. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu formy aktywności ucznia, nauczyciel powinien stosować różnorodne metody sprawdzania wiadomości ucznia.                                                                                                  Formy sprawdzania wiedzy:                                                                                                                 a) formy ustne        b) formy pisemne       c) formy sprawnościowe.

Każdy nauczyciel zobowiązany jest do określania form sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz ich liczby, w warunkach zapewniających ich rzetelność i obiektywność. Określa obowiązujące zasady poprawiania ocen cząstkowych.                                                                                        Uczeń w przypadku nieobecności podczas określonej formy sprawdzania i oceniania może wykonać zadania w czasie wyznaczonym przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem czy obecność była usprawiedliwiona czy nieusprawiedliwiona.

- w ciągu tygodnia uczniowie piszą najwyżej trzy sprawdziany (prace klasowe)

- jednego dnia uczniowie piszą jeden sprawdzian (pracę klasową)

- sprawdziany i prace klasowe zapowiadane są najpóźniej jeden tydzień przed terminem ich pisania – kartkówki nie są zapowiadane, obejmują materiał trzech ostatnich lekcji

- nauczyciel oddaje prace pisemne najpóźniej dwa tygodnie po terminie ich pisania

- każdego dnia losowany jest „szczęśliwy numer”. Uczeń z tym numerem w dzienniku lekcyjnym może być zwolniony z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianych kartkówek.

 

4. Proces oceniania jest jawny w każdej jego fazie zarówno dla ucznia jak i jego rodziców /prawnych opiekunów/. Nauczyciel informuje ucznia o każdej ocenie i uzasadnia ją. Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzian i ocenione pisemne prace kontrolne. Prace pisemne powinny być omówione przez nauczyciela. Rodzice mają prawo otrzymać do wglądu pisemne prace podczas wywiadówek i indywidualnych spotkań z nauczycielem. Nauczyciele mają obowiązek przechowywać prace pisemne uczniów przez cały rok szkolny. Nauczyciel może przekazać pracę pisemną przez ucznia, rodzice powinni ją zwrócić w określonym przez nauczyciela terminie. Nauczyciel podejmuje decyzję, na jakich warunkach udostępnia pisemne prace kontrolne do domu.

 

5. Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu nauczania są poufne dla osób postronnych.

 

6. Oceny klasyfikacyjne końcowo roczne /semestralne/ oraz oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według następującej skali:

Ocena

Kształt liniowy

Wartość liczbowa

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dp

2

niedostateczny

ndst

1

 

Przy zapisywaniu ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych na pierwszy semestr dopuszcza się stosowanie plusów i minusów – oprócz oceny niedostatecznej i celującej.

7. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:                                                                                             - posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,                                                                  - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,                                                       - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, na zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu regionalnym, krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:                                                                                     - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,                                                                                                                                            - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne programu nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:                                                                                                 - opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu,                                                                                - poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:                                                                                       - opanował podstawowe treści programowe /podstawowy zakres wiadomości i umiejętności/          w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu                                         - rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela

e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:                                                                                   - w ograniczonym zakresie opanował elementarne wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości wykorzystania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki

- rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:                                                                                   - nie opanował ustalonego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu i utrudniają kształcenie w zakresie innych przedmiotów,       - nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

8. W pracach pisemnych (testach, sprawdzianach) łączna suma punktów przeliczana jest w sposób następujący ( z zastrzeżeniem punktu 8.A):

a) 41% - 50%: dopuszczający,

b) 51% - 70%: dostateczny,

c) 71% - 85%: dobry,

d) 86% - 91%: bardzo dobry lub 86% - 95%

e) od 92% lub 96% - 100%: celujący.

 

8.A. W związku z wysokim progiem procentowym, jaki muszą otrzymać absolwenci, aby zdać egzamin zawodowy,w przypadku przedmiotów zawodowych progi procentowe do uzyskania kolejnych ocen są wyższe, punktację podają na początku roku nauczyciele przedmiotów zawodowych.

 

9. Uczeń otrzymuje następujące oceny semestralne/roczne :

Ocena

Od jakiej średniej:

dopuszczający

Od 1,75

dostateczny

Od  2,75

dobry

Od 3,51

Bardzo dobry

Od 4,51

Celujący

Średnia powyżej 5

UWAGA: Obliczając średnią ocen nauczyciele mogą stosować średnią ważoną lub arytmetyczną.    O swych wymaganiach informują uczniów na początku roku szkolnego, podając wagi ocen.

 

10. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu  nauczania. Wymagania powinny uwzględniać specyficzne trudności w uczeniu się /trudności wynikające z uwarunkowań środowiskowych, niepełnosprawność z dysfunkcjami narządu i innymi deficytami/. Nauczyciel zobowiązany jest obniżyć wymagania i zapoznać z nimi zainteresowanych uczniów oraz rodziców w ciągu 7 dni od otrzymania opinii. Uczeń ciężko pokrzywdzony przez los może być oceniany według  indywidualnie przyjętych dla niego zasad.

 

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i pracowni przedmiotowych nauczyciele w szczególności biorą pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

 

III. Egzamin sprawdzający, klasyfikacyjny, poprawkowy, weryfikacyjny.

 

1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego z dwóch przedmiotów, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena końcowo roczna jego zdaniem  jest zaniżona.

 

2. Egzamin sprawdzający uczniowie składają w ciągu trzech dni od złożenia wniosku u dyrektora szkoły przed trzyosobową komisją powołaną przez dyrektora w skład, której wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący, nauczyciel danego przedmiotu  - jako egzaminator, nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako obserwator.

 

3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej lub ustnej. Prace pisemne ucznia przechowuje się przez okres jednego miesiąca. Poziom pytań egzaminacyjnych odpowiada ocenie na jaką zdaje uczeń.

 

4. W szkołach zawodowych egzamin sprawdzający z zajęć praktycznych i pracowni ma formę zadań pisemnych lub ustnych (dodatkowo praktycznych).

 

5. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół odnotowując skład komisji, pytania egzaminacyjne oraz ocenę i krótką informację o odpowiedziach ucznia. Protokół jest załącznikiem do arkusza ocen.

 

6. W wyniku egzaminu sprawdzającego ocena zostaje podtrzymana lub podwyższona.

 

7. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

8. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Egzamin obejmuje materiał z okresu, w którym uczeń nie został sklasyfikowany. Nauczyciel jest zobowiązany zapoznać ucznia z materiałem obowiązującym na egzaminie.

 

9. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych lub na prośbę jego rodziców  /prawnych opiekunów/ skierowaną do dyrektora, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

10. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

 

11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami/ najpóźniej na tydzień przed analitycznym posiedzeniem  rady pedagogicznej w czerwcu. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa wyznacza się następny termin niezwłocznie / w ciągu trzech dni po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej stawiennictwo/.

 

12. Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły nauczyciel prowadzący określone zajęcia edukacyjne. Poziom pytań i zadań egzaminacyjnych musi być zróżnicowany i musi umożliwiać wystawienie ocen obowiązujących w szkolnej skali.

 

13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu  jako egzaminator i nauczyciel tego samego przedmiotu jako członek komisji.

 

14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej /z wyjątkiem z egzaminu z plastyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych/.W przypadku uzyskania oceny pozytywnej z jednej części egzaminu uczeń nie może otrzymać końcowej oceny niedostatecznej. Prace pisemne ucznia przechowuje się do końca roku szkolnego. Z zajęć praktycznych musi mieć formę zadań praktycznych organizowanych przez szkołę w warsztatach szkolnych lub u pracodawcy zapewniającego umożliwienie uzupełnienia programu nauczania. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół .

 

15. Uczeń, który otrzymał z egzaminu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczną znajduje się w sytuacji prawnej jak gdyby otrzymał roczną ocenę niedostateczną.

 

16. Uczeń, który w wyniku końcowo rocznej klasyfikacji otrzymał ocenę  niedostateczną z jednych  albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

17. Nauczyciele danego przedmiotu informują ucznia o zakresie egzaminu poprawkowego (brakach i samodzielnym planowaniu pracy przygotowującej do egzaminu). Pytania (ćwiczenia) proponuje egzaminator , a zatwierdza dyrektor szkoły. Poziom pytań i zadań egzaminacyjnych musi być zróżnicowany i musi umożliwiać wystawienie oceny końcowej obowiązującej w szkolnej skali ocen.

 

18. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej z jednej części egzaminu uczeń nie może otrzymać końcowej oceny niedostatecznej.

 

19. W szkole zawodowej egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych lub innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń /doświadczeń/, ma formę zadań praktycznych.

 

20. Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

21. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:

 - dyrektor szkoły, wicedyrektor jako przewodniczący

 - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator

 - nauczyciel prowadzący te same zajęcia lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

 

22. Nauczyciel, o który mowa w pkt. 21 może być zwolniony z pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych  przypadkach. Wobec takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela.

 

23. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający pytania egzaminacyjne, skład komisji, oceny. Do protokołu dołącza się prace uczniów.

 

24. Uczeń (nie później niż do końca sierpnia), który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

 

25. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do następnej klasy z zastrzeżeniem punktu I.4 niniejszego regulaminu.

 

25. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców /prawnych opiekunów/ o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

a) uczeń ma możliwość ubiegania się o podwyższenie przewidywanej oceny końcowo rocznej, jeżeli spełnił następujące warunki:

- spełnił kryteria wymagań z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych zawarte w przedmiotowym systemie oceniania

- wykorzystał możliwość rozwoju poprzez uczestnictwo w zajęciach wspierających proponowanych przez szkołę

b) uczeń ma możliwość ubiegania się o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z następującym trybem:

- rodzic ucznia, który nie zgadza się z proponowaną oceną lub uczeń (jeśli jest pełnoletni), w terminie 3 dni roboczych od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie składa wniosek do nauczyciela danego przedmiotu (w sytuacji gdy zostały spełnione warunki),

- nauczyciel przedmiotu składa informację u dyrektora szkoły o liczbie uczniów chcących przystąpić do poprawy oceny,

- nauczyciel przedmiotu w ciągu 3 dni (nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej) ustala termin egzaminu weryfikacyjnego, który obejmuje całoroczny lub semestralny zakres zrealizowanego programu,

- egzamin obejmuje pracę pisemną z materiału zrealizowanego w bieżącym roku, semestrze (test z wiadomości oraz praca sprawdzająca umiejętności) i odpowiedź ustna na wylosowany zestaw pytań oparty o zrealizowany materiał. Egzamin z wychowania fizycznego ma też charakter praktyczny.

- ocena z weryfikacji jest ostateczną oceną klasyfikacyjną. Wynik egzaminu weryfikacyjnego może spowodować obniżenie przewidywanej wcześniej oceny rocznej lub semestralnej z zajęć edukacyjnych, ponieważ należy uwzględnić jako oceny cząstkowe stopnie uzyskane podczas egzaminu weryfikacyjnego.

 

26. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:

- przeprowadza sprawdzian umiejętności i wiadomości w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

- termin sprawdzianu uzgadnia z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami/,

- w skład komisji wchodzą: dyrektor lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze, jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub z innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

- Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracach komisji w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej okoliczności dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym ,że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

- Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Wyjątek stanowi ocena niedostateczna, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

- Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania, wynik egzaminu. Do protokołu dołącza się prace ucznia.

- Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może do niego przystąpić w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

- Wyżej wymienione przepisy stosuje się również w przypadku oceny uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym ,że termin zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

27. Podstawą klasyfikowania słuchacza w Szkole Policealnej nr 18 dla Dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.

 

28. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach WSO.

 

29. W przypadku gdy słuchacz uzyskał z pracy kontrolnej ocenę negatywną, jest zobowiązany wykonać ją w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego konsultacje lub wykonać drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej ocenę uznawaną za pozytywną w ramach WSO.

 

30. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje go w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Termin egzaminu wyznacza się nie później niż do końca lutego lub do 31 sierpnia.

 

IV. Ocenianie zachowania uczniów.

 

1.Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

a) funkcjonowanie ucznia w życiu szkolnym

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

 

2. Ocenę zachowania śródroczną i końcowo roczną ustala się według następującej skali:

Wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

 

3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a) oceny z zajęć edukacyjnych

b) promocję do klasy programowo wyższej lub skończenie szkoły.

 

4. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

5. Regulamin oceniania może ulec modyfikacji po uzyskaniu akceptacji rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

 

6. Za zachowanie ucznia poza szkołą odpowiadają rodzice, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach( np. narażenia życia, zdrowia, godności uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły) szkoła może podjąć interwencję w celu wyjaśnienia konfliktowych sytuacji.

 

7. Zasady ustalania oceny zachowania ucznia:

a) obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów na lekcji wychowawczej i ich rodziców na pierwszym spotkaniu organizacyjnym ze szczegółowymi kryteriami oceniania ucznia oraz postanowieniami zawartymi w tym regulaminie.

b) wychowawca klasy na lekcji wychowawczej ustala ocenę zachowania ucznia po wcześniejszym zapoznaniu się z zapisami w zeszycie spostrzeżeń umieszczonym w dzienniku lekcyjnym i po konsultacji z uczniami swojej klasy w terminie określonym przez dyrektora szkoły/dwa razy w ciągu roku szkolnego na I i II semestr/. Wychowawca klasy uwzględnia też wszystkie opinie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły oraz osób i instytucji pozaszkolnych, zgłoszonych na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

c) ocena zachowania ustalona za ostatni okres roku szkolnego jest oceną roczną uwzględniającą zachowanie ucznia w poprzednim semestrze.

d) wychowawca klasy informuje o ustalonych ocenach zachowania:

 - uczniów najpóźniej 3 dni przed radą klasyfikacyjną,

 - innych nauczycieli na posiedzeniu rady pedagogicznej klasyfikacyjnej,

 - rodziców na wywiadówkach lub w zeszytach usprawiedliwień, na życzenia rodziców /prawnych opiekunów/ wychowawca klasy jest zobowiązany uzasadnić ocenę zachowania.

 

8. Szczegółowe kryteria ocen zachowania.

 

Notą wyjściową w skali ocen zachowania jest ocena poprawna.

 

Ocenę wzorową – otrzymuje uczeń, który nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się na lekcje. Bierze aktywny udział w życiu szkoły. Przystępuje do konkursów. Olimpiad przedmiotowych lub zawodów sportowych. Pełni określone funkcje w szkole lub w klasie. Cechuje go wysoka kultura osobista. Wzorowo wypełnia powierzone obowiązki. Działa w organizacjach młodzieżowych. Podejmuje prace na rzecz środowiska.

 

Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 5 godzin lub nie przekroczył liczby pięciu spóźnień. Podejmuje prace na rzecz klasy i szkoły. Organizuje samopomoc koleżeńską. Jest kulturalny, szanuje mienie szkolne, pracę innych.

 

Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który właściwie zachowuje się na terenie szkoły i poza nią. Pomaga w organizowaniu imprez szkolnych. Nie ulega nałogom. Wypełnia dobrze dyżury szkolne lub w internacie. Nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 10 godzin lekcyjnych. Liczba spóźnień nie przekracza siedmiu.

 

Ocenę poprawną – otrzymuje uczeń, który nie wykazuje zainteresowania pracami na rzecz szkoły i klasy. Nie angażuje się w działalność społeczną. Nie zawsze wypełnia prawidłowo podstawowe obowiązki ucznia, ale dba o kulturę słowa. Sporadycznie popada w konflikty z otoczeniem ale o małej szkodliwości. Nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 20 godzin lekcyjnych. Dopuszcza się niewielką ilość spóźnień.

 

Ocenę nieodpowiednią – otrzymuje uczeń, który nie przestrzega podstawowych obowiązków wymagań. Przeszkadza na lekcjach, spóźnia się, nie wykonuje zobowiązań, nie wypełnia właściwie przydzielonego dyżuru, ignoruje nauczycieli, zaśmieca otoczenie. Opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 20 godzin lekcyjnych.

 

Ocenę naganną -  otrzymuje uczeń, który jest konfliktowy, arogancko odzywa się do pracowników szkoły, ubliża, stosuje przemoc wobec innych, popada w nałogi, niszczy sprzęt i umeblowanie w budynku. Nie wykazuje żadnej poprawy, mimo środków wychowawczych zastosowanych przez szkołę i dom rodzinny. Opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 40 godzin lekcyjnych.

Uwaga: jest dopuszczalne niewielkie odstępstwo od wyżej wymienionych punktów w poszczególnych ocenach. Indywidualnych rozpatruje nauczyciel wychowawca na korzyść uczniów, także w przypadku godzin nieusprawiedliwionych.

9. Zasady odwoływania się od ustalonej oceny zachowania.

a) uczeń i jego rodzice oraz samorząd klasowy mogą wystąpić do rady pedagogicznej o ponowne ustalenie oceny zachowania jeśli nie została ona ustalona z zachowaniem przyjętego w szkole trybu postępowania

b) tryb postępowania:

 - odwołanie powinno wpłynąć na ręce wychowawcy w przededniu posiedzenia rady pedagogicznej klasyfikacyjnej

 - wniosek winien zawierać szczegółowe informacje działań ucznia uzasadniające ocenę zachowania o którą występuje

 - wniosek każdorazowo musi być zaopiniowany przez dwóch członków samorządu klasowego.

 

10. Rada pedagogiczna może podjąć decyzję o zmianie oceny zachowania jeżeli przy jej ustaleniu nie uwzględniono regulaminu określającego kryteria ocen zachowania.

 

11. Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole:

 

*12. Każdy uczeń zobowiązany jest do założenia zeszytu, w którym będą znajdować się wszystkie usprawiedliwienia przedstawione wychowawcy w ciągu nauki w naszej szkole / z pieczątką szkoły, podpisem rodziców, wychowawcy oraz pełnymi danymi ucznia/. Usprawiedliwienia wypisywane są na drukach, które należy pobrać w sekretariacie szkoły. Uczeń wkleja je do dzienniczka.

 

*13. Uczeń zobowiązany jest nosić codziennie ze sobą dzienniczek do szkoły, a także usprawiedliwić swoją nieobecność po powrocie do szkoły, najpóźniej na najbliższej godzinie wychowawczej. W razie przypuszczalnej dłuższej nieobecności (powyżej 5 dni nauki) rodzice są zobowiązani jak najszybciej powiadomić wychowawcę z określeniem przypuszczalnego czasu nieobecności. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, wychowawca nawiązuje kontakt z rodzicami. Podobnie w przypadku powtarzających się nieusprawiedliwień pojedynczych godzin.

 

*14. Zwolnienie lekarskie jest niezbędne tylko w razie nieprzystąpienia ucznia z przyczyn zdrowotnych do niżej wymienionych egzaminów: maturalnego, z przygotowania zawodowego lub z nauki zawodu, klasyfikacyjnego, sprawdzającego, poprawkowego. Słuchacze Policealnego Studium mają prawo do samodzielnego usprawiedliwienia nieobecności, a także uczniowie, którzy ukończyli 18 lat.

 

*15. Na opuszczenie zajęć z innych aniżeli choroba powodów należy uprzednio uzyskać zgodę wychowawcy.

 

*16. Nauczyciele na pisemną umotywowaną prośbę rodziców mogą zwolnić ucznia ze szkoły / z jednej lub kilku lekcji/. Od momentu opuszczenia szkoły przez ucznia odpowiadają za niego rodzice.

*17. Każde usprawiedliwienie lub prośba rodziców muszą być umotywowane / objaśnienie przyczyn/.

 

*18. W razie nagłego wypadku, choroby ucznia niepełnoletniego wychowawca kontaktuje się z rodzicami i pod ich opieką lub na ich życzenie zwalnia ucznia.

 

 

V. Nagrody i wyróżnienia

 

Za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i prace społeczne uczniom szkoły przyznaje się nagrody i wyróżnienia. Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa Statut ZSGD.

 

 

VI. Postanowienia końcowe.

 

1. Wychowawcy klas corocznie na godzinach wychowawczych /uczniom/ oraz na zebraniach /rodzicom lub prawnym opiekunom/ przedstawiają zasady niniejszego regulaminu.

 

2. Zmiany systemu oceniania będą dokonywane na podstawie wyników ewaluacji przeprowadzonej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

3. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu ZSGD w Poznaniu.

Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta.   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta. Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech