Technik Drogownictwa

   Technik Drogownictwa sporządza projekty ulic, dróg. Planuje ich odwodnienia, układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień. Sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów.

Zadania zawodowe

  • posługiwanie się dokumentacją techniczną i organizacyjną robót drogowych oraz wykonywanie szkiców i rysunków drogowych
  • planowanie i nadzorowanie robót remontowych, modernizacyjnych ulic, chodników i placów o charakterze gminnym i lokalnym
  • opracowywanie projektów geometrycznych i konstrukcyjnych parkingów
  • planowanie i urządzanie wjazdów do stacji benzynowych, ogólnych i wewnętrznych
  • nadzorowanie stanu powierzonych odcinków dróg o charakterze lokalnym i dróg publicznych
  • planowanie i nadzorowanie robót remontowych po okresie zimowych uszkodzeń dróg
  • prowadzenie modernizacji lekkich nawierzchni dróg
  • wykonywanie napraw i remontów poprawiających parametry geodezyjne dróg
  • kierowanie pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego podczas prac remontowych lub modernizacyjnych dróg

Przedmioty zawodowe
budownictwo ogólne, rysunek techniczny, mechanika budowli, miernictwo, konstrukcje budowlane, materiałoznawstwo, maszyny drogowe, kosztorysowanie, inżynieria komunikacyjna, język obcy zawodowy


 

 Nauka trwa 4 lata.
Tytuł technika drogownictwa otrzymuje uczeń, który zdał egzaminy z trzech kwalifikacji:

B.1 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych

B.32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Przedmioty rozszerzone Geografia lub Wiedza o Społeczeństwie

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik drogownictwa obowiązuje od 1 września 2012 r. Do zakończenia cyklu kształcenia w szkołach stosuje się dotychczasową podstawę programową.

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.